ESTATUTS

 
 

APROVATS PER L’ A.G.E. DE 24 DE NOVEMBRE DE 2005

 

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

DEFINICIONS

Article 1r

FCFA: Sigles que identifiquen a la Federació Catalana de Futbol Americà.

Competició esportiva: Prova o conjunt de proves organitzades habitualment per una entitat reconeguda d’acord amb un conjunt de regles o normes con-cretes emeses dels òrgans esportius competents i acceptades lliurement per els participants.

Competició oficial: Aquella competició o esdeveniment esportiu que això es qualifiqui per la FCFA, tret les de caràcter processional, qualificació la qual correspondrà a la pròpia Administració.

Equip/Grup esportiu: Conjunt d’esportistes, que pertanyin o no a un club es-portiu i que participin en una competició esportiva organitzada o homologa-da per la FCFA.

Esportistes: Es considera esportista aquella persona física que practica el es-port del futbol americà en forma de competició i que esta en possessió de una llicencia esportiva expedida per la FCFA.

Jutges o àrbitres: Aquelles persones físiques que hagin rebut la formació i preparació específica per poder actuar com a jutges o àrbitres en qualsevol competició esportiva de la FCFA i que aixins siguin qualificats i acreditats per la FCFA

Tècnics: Aquelles persones físiques que hagin rebut la formació i preparació específica per poder actuar com a tècnics en qualsevol competició esportiva de la FCFA i que aixins siguin qualificats i acreditats perla FCFA o per l’Administració mitjançant el seu corresponent títol.

Modalitat esportiva o esport: activitat bàsicament física, lliure i voluntària, practicada, individual o col•lectivament, habitualment en mode de competició i sota una normativa reglamentaria assumida pels organismes federatius au-tonòmics, estatals o internacionals.

Disciplina esportiva: Es consideren disciplines esportives d’un esport o mo-dalitat esportiva, totes aquelles que es puguin crear des d’un concepte princi-pal i que siguin assumides per la FCFA e inscrites al Registre d’Entitats Es-portives de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat Esportiva: Prova pròpia de la reglamentació esportiva específica de cada modalitat esportiva o de cada disciplina esportiva, regulada per la FCFA. i que si assoleixen les condicions tècniques i compleixen amb les nor-matives que li son pròpies, podran amb el temps se reconegudes com a disci-plines esportives.

Roster: Llistat oficial d’esportistes, tècnics i staff de cada club o equip que participa en una competició de la FCFA.

Staff: Aquella persona física que sense ser un esportista, tècnic o àrbitre, for-ma part d’un club o d’un equip i té responsabilitats en el desenvolupament de la competició esportiva, sempre i quan siguin designats expressament per el club o equip i la FCFA els inclogui al roster corresponent.

CONCEPTE I RÈGIM JUR1DIC

Article 2n

La Federació Catalana de Futbol Americà es una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu, i que està cons-tituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat esportiva del Futbol Americà, i també per esportistes, àrbi-tres i tècnics o altres representants de persones físiques.

Article 3r

La Federació Catalana de Futbol Americà te com a finalitat bàsica la d’ordenar, im-pulsar i dirigir tota l’activitat esportiva del Futbol Americà a Catalunya, en coordina-ció amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb aquests Estatuts.

El Català així com el Castellà seran les llengües oficials de la Federació Catalana de Futbol Americà.

Article 4rt

La Federació Catalana de Futbol Americà es regeix pel que es disposa AL Decret Le-gislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 70/1 994, de 22 de març, que regula les federacions esportives catalanes i les normes que el desenvolupen, per aquests Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General i altres òrgans competents.

Article 5è

Són principis de la Federació Catalana de Futbol Americà el de representació demo-cràtica dels seus membres i el de descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l’ordenament jurídic Català, i l’actuació d’acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col•laboració.

Article 6è

La Federació Catalana de Futbol Americà es una Federació que agrupa diferents disciplines derivades d’una modalitat esportiva que és el Futbol Americà, i en con-seqüència són competència d’aquesta Federació les disciplines esportives següents:

– Futbol Americà

– Futbol Flag

També serà competència d’aquesta federació la següent especialitat:

– Cheerleading

DOMICILI

Article 7è

El domicili de la Federació Catalana de Futbol Americà serà a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A (08018).

La WEB oficial de la Federació Catalana de Futbol Americà serà un marc vàlid per les comunicacions oficials de la federació amb els seus clubs o els seus federats. El des-coneixement o ignorància de alguna norma o comunicació publicada oficialment a la web de la FCFA, no eximirà del seu compliment.

Article 8è

La Federació Catalana de Futbol Amèrica, a l’efecte de la seva participació en les acti-vitats esportives de caràcter oficial i d’àmbit estatal, formarà part de la Federació Espanyola de Futbol Amèrica com a representant únic i exclusiu d’aquesta entitat a Catalunya. Com sigui que en l’actualitat no existeix la Federació Espanyola de Futbol Amèrica i les seves competències i atribucions corresponen per Llei a la Agrupació Espanyola de Futbol Amèrica, s’entén que quan en aquests estatuts es faci menció a la Federació Espanyola s’entendrà que es refereix a la Agrupació Espanyola

FUNCIONS

Article 9è

La Federació Catalana de Futbol Americà, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l’esport del Futbol Americà a Catalunya, exerceix, en coordinació amb el Consell Català de l’Esport, les funcions següents:

a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’esport del Futbol Americà.

b) Qualificar les competicions esportives oficials de Catalunya.

c) Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter inter-nacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya.

d) Encarregar-se de la formació específica dels tècnics de Futbol Americà d’acord amb l’Escola Catalana del Consell Català de l’Esport.

e) Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics pro-hibits i els mètodes no admesos en l’esport, en col•laboració amb els òrgans competents de la Generalitat.

f) Exercir la potestat competitiva i disciplinaria sobre totes les persones físiques i jurídiques que configuren l’ens federatiu.

g) Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d’una disci-plina o especialitat esportiva dins de la Federació.

h) Promoure el foment i l’organització de competicions 1 altres activitats espor-tives entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l’àmbit internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i els tèc-nics que han de formar part de les seleccions catalanes de Futbol Americà, i també de la preparació necessària, d’acord amb el que estableixen el D.L. 1/2000 pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport i aquests Estatuts.

i) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb el Consell Català de l’Esport, l’esport d’èlit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la mi-llora esportiva continuada dels esportistes.

j) Actuar en col•laboració i coordinació plenes amb la Federació Espanyola de Futbol Americà i, si s’escau, amb els òrgans esportius de l’administració es-portiva de l’Estat en l’organització o tutela de les competicions i activitats ofi-cials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.

k) Crear escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics i àrbitres, comi-tès tècnics que els agrupin i també òrgans específics per als clubs que partici-pin en competicions federades amb esportistes d’alt nivell.

l) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competici-ons oficials dins de l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d’àmbit estatal quan es compleixin els requisits es-tablerts legalment.

m) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les ins-tal•lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin aspectes de les competicions federades.

n) En general, disposar el que convingui per a la millora de la practica de l’esport del Futbol Americà.

COMPETICIONS

Article 10è

Les competicions esportives es classifiquen en:

a) Competicions de caràcter federat.

b) Competicions no federades.

Article 11è

Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tute-lades per la Federació Catalana de Futbol Americà. Aquestes competicions poden ser de diferents àmbits i amb participació d’esportistes professionals i/o aficionats.

Es consideraran competicions no federades les que promogui i/o organitzi qualsevol entitat esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades si prèviament han estat acceptades per la Federació Catalana de Futbol Americà.

Article 12è

Constituiran únicament el programa oficial de competicions catalanes les que així siguin qualificades per la Federació Catalana de Futbol Americà en la seva programació anual.

Poden inscriure’s a les competicions de caràcter federat i a les de caràcter no federat homologades per la Federació Catalana de Futbol Americà aquells equips de, com a mínim 5 jugadors, i que no tinguin personalitat jurídica pròpia. Aquests equips hauran de sol•licitar a la Junta Directiva de la Federació la seva participació en competicions, la qual disposarà d’un termini de 30 dies per respondre. Transcorregut aquest període de temps sense contestació, s’entendrà rebutjada la sol•licitud.

Article 13è

Es competència directa de la Federació Catalana de Futbol Americà, l’elecció dels esportistes que han d’integrar les seleccions nacionals de Catalunya, i es obligació dels clubs esportius federats facilitar l’assistència dels esportistes a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les seleccions catalanes en les competicions programades.

Article 14è

L’Administració esportiva de la Generalitat cooperarà amb la Federació Catalana de Futbol Americà, i facilitarà assessorament i suport tècnic per a la preparació i el mi-llorament esportiu dels esportistes seleccionats.

LLICÈNCIES

Article 15è

La integració dels esportistes, tècnics, arbitres, es farà mitjançant la concessió per part de la federació catalana de Futbol Americà de la llicencia federativa corresponent.

Tots els esportistes, tècnics i àrbitres han de tenir la llicència federativa expedida per la Federació Catalana de Futbol Americà per poder participar en competicions de caràcter federat.

Article 16è

Les llicències han de tenir els conceptes econòmics mínims següents:

a) assegurança obligatòria.

b) quota corresponent a la Federació Catalana de Futbol Americà.

La llicència habilita el seu titular per participar en activitats o competicions esporti-ves d’àmbit autonòmic, interautonòmic i estatal, d’acord amb les normes existents sobre habilitació i integració d’aquestes.

S’ha de tenir en compte que, en aquest últim cas, la llicència federativa catalana ha d’incorporar la quota corresponent a la federació esportiva espanyola.

Article 17è

La Federació Catalana de Futbol Americà, per poder expedir les llicències o per poder autoritzar la participació en competicions esportives oficials de Catalunya, pot exigir com a requisit previ i imprescindible que l’esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent.

Article 18è

Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya estan obligats a sotmetre als controls antidopatge establerts durant les competicions o, segons aquestes, a petició de la Federació Catalana de Futbol Ameri-cà.

Es poden establir reglamentàriament la forma i els mecanismes que facin efectius els articles precedents.

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ

Article 19è

D’acord amb la legislació vigent, els membres de la Federació Catalana de Futbol Americà poden ser membres afiliats o membres adherits, seguint les pautes següents:

AFILIATS Són membres afiliats els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’esport del Futbol Americà que complei-xin les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts que hagin estat adme-sos per la Junta Directiva, i que estiguin inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

ADHERITS Seran membres adherits aquells clubs o associacions esportives, agrupa-cions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que, havent sol•licitat la seva afiliació a la Federació Catalana de Futbol Americà, estiguin en tràmit d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat o pendents de com-plir els requisits exigits al paràgraf anterior per ser considerats membres de ple dret de l’ens federatiu. Hauran d’estar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en el termini d’un any, en cas contrari, perderen la seva qualitat d’adherits. Si assoleixen la condició d’afiliats dins el termini fixat, el temps durant el qual hagin tingut la condició d’adherits comptarà a l’efecte d’antiguitat per poder ser considerats membres de l General.

ADHERITS Es consideraran membres adherits les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes que hagin sol•licitat l’adhesió i hagin estat admesos per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol Americà, sempre que estiguin adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.

Article 20è

Per a l’afiliació a la Federació Catalana de Futbol Americà, l’entitat que la demani ha d’emplenar una sol•licitud, que ha d’anar acompanyada d’una còpia dels estatuts de l’entitat adequats legalment, l’acta de constitució, els membres que componen la junta directiva o gestora, amb les seves dades personals, i un document acreditatiu de la inscripció o, si s’escau, que s’ha demanat la inscripció al Registre d’Entitats Esporti-ves de la Generalitat de Catalunya.

També serà requisit federatiu per la afiliació i adhesió en el seu cas, tenir 10 llicencies federatives, així com abonar el 50% de la quota d’entrada que correspongui.

Per a l’adhesió a la Federació Catalana de Futbol Americà de les seccions esportives considerades al paràgraf 3r de l’article anterior, l’entitat interessada, a mes d’allò establert en el paràgraf anterior, ha de presentar una sol•licitud acompanyada de la documentació requerida pel Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Cata-lunya.

En un termini màxim de quatre mesos, la Federació Catalana de Futbol Americà noti-ficarà a l’entitat sol•licitant la resolució relativa a l’afiliació o adhesió. En qualsevol cas, el dia a partir del qual es considerarà inscrit un club o entitat esportiva és el de la acceptació per part de la junta directiva.

Article 21è

La pèrdua de condició de membre afiliat o adherit a la Federació Catalana de Futbol Americà es produirà en els casos següents:

– Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.

– Per l’extinció o la dissolució del club, l’agrupació esportiva o la secció.

– Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.

– Per resolució judicial.

– Per no mantenir el numero de llicencies requerit per l’afiliació o adhesió en el mo-ment de iniciar-se l’ultima competició oficial del calendari de la F.C.F.A. de cada temporada o any.

– Per falta de pagament de les quotes a la Federació previ expedient disciplinari.

– Per la no participació en activitats o competicions esportives en el any anterior, pre-vi requeriment a la entitat afectada.

– Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES FEDERATS

Article 22è

Drets dels membres afiliats:

a) Participar amb veu i vot en les assemblees generals d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.

b) Poder participar en les competicions oficials d’àmbit comunitari organitzades per la Federació Catalana de Futbol Americà i en les competicions oficials d’àmbit estatal i internacional, sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i dispo-sicions legals vigents.

c) Poder sol•licitar l’organització de campionats i competicions de Futbol Americà i el reconeixement oficial de la Federació Catalana de Futbol Americà.

d) Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la Federació acordi proveir els seus membres.

e) Contribuir als fins específics de la Federació Catalana de Futbol Americà.

f) Exigir que l’actuació de la Federació Catalana de Futbol Americà s’ajusti al que disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent.

g) Separar-se lliurement de la Federació.

h) Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació.

i) Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la Federació Catalana de Futbol Americà pugui organitzar.

Drets dels membres adherits:

a) Els membres adherits tenen els mateixos drets, però no tenen dret a vot en les as-semblees.

Article 23è

Són obligacions dels membres afiliats i adherits a la Federació Catalana de Futbol Americà:

a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació Catalana de Futbol Americà mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acor-din vàlidament els òrgans de govern i d’administració de la Federació en l’àmbit de les seves competències.

b) Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de re-presentació i govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

c) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de parti-cipació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.

d) Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans d’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la Llei de Catalunya de l’esport, o que s’estableixen reglamentàriament, i, en tot cas, els següents:

– canvis del domicili social

– modificacions o renovacions de la Junta Directiva o del responsable de la secció

– modificacions o revisions dels estatuts o reglaments

És obligació dels membres afiliats i adherits respectar els membres de la Federació Catalana de Futbol Americà, sense ofendre’ls mitjançant calumnies, difamacions o qualsevol altre tipus d’ofensa verbal o escrita dirigida contra aquests.

TÍTOL II

ÓRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Article 24è

Són òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Futbol Americà l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 25è

L’Assemblea General es l’òrgan superior de govern i representació de la Federació, constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculats per a tots els membres afiliats o adherits.

Article 26è

La composició de l’Assemblea és la següent:

PRESIDENT

El president de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol Americà.

CLUBS

Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d’afiliació mínima d’un any natu-ral. La seva representació recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre on es trobi inscrita l’entitat. En cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueixi estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial.

ESTAMENTS

Un representant per cadascun dels 3 estaments en què estan agrupades les persones físiques, és a dir; esportistes, àrbitres i tècnics.

Article 27è

Tenen la consideració d’esportistes, àrbitres o tècnics, a l’efecte de poder formar part de l’estament corresponent a aquest apartat, les persones majors d’edat que, en pos-sessió de la llicència preceptiva corresponent, hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació corresponent durant la tem-porada anterior.

Les persones que representin aquest estament, seran elegits dintre de cada un del estaments, per els membres que el componen, mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret seguint un procediment similar al procediment electoral previst estatutària-ment per proveir els càrrecs electes de la junta directiva.

El procés electoral d’aquests estaments el podrà convocar la Junta Directiva. El man-dat tindrà una durada de quatre anys.

Article 28è

Tots els membres de l’Assemblea tenen un vot.

Tanmateix, s’estableix per als clubs i les associacions esportives, un sistema de vots amb una gradació més àmplia, segons les llicències d’esportistes i d’acord amb els paràmetres següents:

A) Entre 10 i 30 llicències, incloses …… 1 vot addicional.En total, per tant, 2 vots.

B) Entre 31 i 50 llicències, incloses …… 2 vots addicionals. En total, per tant, 3 vots.

C) Més de 50 llicències, ……………………. 3 vots addicionals. En total, per tant, 4 vots.

Aquesta gradació de vot no serà vàlida per a les votacions dins del procés electoral a membre de la Junta Directiva de la Federació, ni dins dels procés de vot de censu-ra.

Article 29è

Els membres de la junta directiva, excepte el president, els delegats territorials i els presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les entitats legal-ment constituïdes que tinguin la consideració d’adherits, poden assistir a l’assemblea general amb dret a veu però sense vot.

També podran assistir a qualsevol Assemblea General, aquelles persones físiques o representants d’entitats, professionals o tècnics específics, assessors en general, que la Junta Directiva consideri necessàries per raó dels temes que s’hagin de tractar. A-questes persones podran parlar quan així siguin requerides o fos necessari, però mancaran del dret al vot.

Article 30è

Les competències de l’Assemblea General són les següents:

a) Aprovar ‘informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut que ha de pre-sentar la Junta Directiva.

b) Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç 1 el compte de resultats, i aprovar el pressupost de ‘exercici econòmic següent.

c) Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.

d) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i el calendari electoral i escollir els membres de la Junta Electoral.

e) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar els no-menaments provisionals a què fa referència l’article 79 d’aquests Estatuts.

f) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.

g) Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l sempre que tinguin el 10% del total d’afilats i que es lliuren per escrit dins dels deu dies naturals posteriors a la convocatòria de l’Assemblea.

h) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments.

i) Aprovar el vot de censura.

j) Fixar la quantia de les quotes d’afiliació i adhesió ordinàries o d’entrada, excepte quan es tingui únicament la finalitat d’adequar-ne el valor, cosa que es farà amb l’aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC) des de l’última modificació.

k) Establir les quotes extraordinàries o derrames.

l) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns, o agafar diners en préstec, sem-pre que el valor afectat excedeixi el 25% del pressupost anual de l’exercici.

m) Establir el règim disciplinari.

n) Proposar la incorporació o la segregació de la Federació d’alguna disciplina espor-tiva, o la seva fusió amb una altra federació.

o) Dissoldre la Federació.

Article 31è

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.

Es ordinària l’assemblea que preceptivament ha de fer la Federació Catalana de Fut-bol Americà un cop a l’any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a mínim, sobre les matèries esmentades als apartats a, b i c de l’article anterior. L’assemblea ordinària s’ha de fer necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l’acabament de l

Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin durant l’exercici.

Article 32è

La convocatòria de l’assemblea s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa del president o de la Junta Directiva, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l’Assemblea. En aquest dar-rer cas, des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol•licitud i la convocatòria, no poden passar més de trenta dies.

Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització han de transcórrer, com a mínim, trenta dies naturals, llevat de les assemblees que convoquin processos electo-rals, en les quals caldrà atenir-se al que disposen els articles d’aquests Estatuts que regulen el procés electoral. Les convocatòries s’han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres i han d’indicar la data, l’hora, el lloc on es farà l’assemblea i l’ordre del dia; també s’han d com a mínim, en una publicació diària d’àmbit Català.

La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a la disposició dels membres a la seu de la Federació i de les delegacions provincials amb quinze dies naturals d’antelació.

Article 33è

Les assemblees generals quedaran variadament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran vàli-dament constituïdes sigui quin sigui el nombre d’assistents.

La convocatòria de les assemblees ha d’establir que entre la primera i la segona con-vocatòria passin trenta minuts.

Article 34è

Els acords de les assemblees s’han d’adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de la votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada.

Una persona física només podrà representar a una entitat.

Article 35è

L’assemblea general ha d’estar presidida per una mesa formada pel president i els altres components de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol Americà. Ha d’actuar com a secretari de l’assemblea el secretari de la Federació o qui el substi-tueixi, el qual n’ha d’estendre ‘acta corresponent.

Article 36è

El president, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les parau-les, fixar els torns màxims d ordenar les votacions i disposar el que caigui per al bon funcionament de la reunió.

Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre de l’assemblea o impossibiliten que es faci o continuï, qui la presideix pot suspendre-la.

En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l’Assemblea General la data de la repre-sa, que s’haurà de fer en un termini no superior a quinze dies.

Article 37è

L’acta pot ser aprovada per l’Assemblea General o, per delegació, pels tres interven-tors que hagi designat la mateixa Assemblea en un termini màxim de trenta dies.

Aquests, juntament amb el president i el secretari, han de subscriure l’acta, de la qual cal informar els membres de l’Assemblea i enviar una còpia al Consell Català de l’Esport en un termini màxim de tres mesos des de la data de l’aprovació.

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 38è

La Junta Directiva és l’òrgan col•legiat a qui correspon administrar la Federació Cata-lana de Futbol Americà i gestionar-ne el funcionament d’acord amb l’objecte social i els acords de l’assemblea.

De manera especial, són competència de la Junta Directiva les qüestions següents:

– l’admissió d’afiliats o adherits

– la convocatòria de les assemblees generals

– la presentació a l’assemblea general ordinària, en acabar l’exercici, de ‘in-forme o la memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pres-supost i el pla general d’actuació anual per a l’exercici següent

Article 39è

El nombre de membres de la Junta Directiva serà de disset. Són membres de la Junta Directiva els càrrecs i persones següents:

– el president, que és el de la Federació

– un vice-president primer

– un vice-president segon

– un secretari.

– un tresorer.

– 12 vocals fins a completar el nombre total de membres.

Article 40è

Tots els càrrecs són honorífics, però excepcionalment pot establir-se una compensació econòmica justificada a favor d’algun dels membres de la Junta Directiva, que ha de ser expressament acordada per l’Assemblea General i ha de constar de manera dife-renciada en el pressupost.

En cap cas la compensació econòmica pot ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació Catalana de Futbol Americà.

Article 41è

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del president. Com a mínim, s’ha de fer una reunió per trimestre. Els membres de la Junta, almenys un terç del total, també tenen la facultat d’exigir la convocatòria, que, en aquest cas, s’ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La reunió s de fer en un termini no superior a quinze dies des de la petició.

En cas que no es convoqui dins del termini, pot fer-ho el sol•licitant membre de la Junta de més edat,

Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’han de prendre per majoria simple dels as-sistents. El vot del president serà diriment en cas d’empat.

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta el vot que emetin contra una decisió o un acord i la seva explicació de manera succinta.

COMITÈ EXECUTIU DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 42è

La Junta Directiva pot actuar en ple o en Comitè Executiu. Aquest Comitè Executiu ha d’estar format pels membres següents:

– el president de la Federació Catalana de Futbol Americà

– un dels dos vice-presidents

– el secretari

Article 43è

Per tal d’exercir la tasca oportuna de control ordinari i de seguiment de la gestió fe-derativa que és de la seva competència, el Comitè Executiu es reunirà, almenys, un cop al mes amb convocatòria prèvia cursada pel president de la federació. Igualment, es podrà reunir automàticament i sense convocatòria prèvia per escrit, si es conta amb la presència dels seus 3 membres.

Article 44è

El Comitè Executiu és un òrgan de control ordinari i de seguiment de a gestió federa-tiva, tant econòmica com esportiva, que exercirà les facultats de la Junta Directiva si la mateixa Junta Directiva acorda expressament la delegació d’aquestes facultats.

Article 45è

Els acords del Comitè Executiu són vàlids sempre que siguin aprovats per la meitat més un dels presents i s’han d’anotar en el llibre d’actes.

En tots els casos, aquests acords han de ser coneguts pel ple de la Junta Directiva el qual els pot revocar.

PRESIDENT

Article 46è

El president de la Federació Catalana de Futbol Americà deté la seva representació legal i en presideix els òrgans de govern.

Article 47è

El president de la Federació Catalana de Futbol Americà ho és també de l’Assemblea General i de la Comissió Permanent, i té vot de qualitat en cas d’empat en l’adopció dels acords de la Junta Directiva i del Comitè Executiu.

Article 48è

Per a l’exercici de les seves funcions, el president de la Federació Catalana de Futbol Americà està investit de les més àmplies facultats de representació , i li corresponen totes les que no estiguin expressament reservades, en la Llei o en aquests Estatuts, a la Assemblea General i a Junta Directiva.

Article 49è

En particular, el president de la Federació Catalana de Futbol Americà deté les facul-tats que, amb caràcter enunciatiu encara que no limitador, s’indiquen a continuació per tal que les exerceixi en nom i representació de la Federació Catalana de Futbol Americà, i sempre que hi hagi l’acord previ de la junta directiva en els casos en què calgui.

1. Representar en general la Federació Catalana de Futbol Americà, en judici i fora de judici, davant tota mena de persones i entitats admeses en dret.

2. Negociar, concertar i solemnitzar tota mena d’operacions i contractes. En par-ticular, comprar, vendre, permutar i, en general, adquirir, per qualsevol títol, i alienar i gravar, per títol onerós, tota mena d’accions, participacions, béns mobles i drets sobre aquests; i també prestar i acceptar garanties personals i reals de tota classe, modificar-les i cancel•lar-les.

3. Contractar i acomiadar tot tipus de personal, fixar-ne les condicions i repre-sentar en la forma més àmplia possible la Federació Catalana de Futbol Ame-ricà, en judici i fora de judici, davant tota classe de tribunals, organismes, en-titats i autoritats, de qualsevol àmbit geogràfic, amb competència en qüesti-ons laborals o de Seguretat Social, exercint les accions i els drets pertinents en defensa dels interessos de la Federació Catalana de Futbol Americà.

4. Representar en la forma més àmplia possible la Federació Catalana de Futbol Americà davant tota mena d’organismes i autoritats públiques, tant d’àmbit estatal, autonòmic, Provincial, municipal o de qualsevol altre tipus com da-vant tota mena d’organismes paraestatals per tal de fer tota mena d’actes i contractes que guardin relació directa o indirecta amb les activitats pròpies de la Federació Catalana de Futbol Americà; promoure o interessar-se en expedi-ents administratius de tota mena i seguir-los en tots els seus tràmits i instàn-cies, i, en particular i de forma merament enunciativa, prendre part en sub-hastes, concursos i altres expedients encaminats a la contractació d’obres o serveis i fer els actes necessaris per a l’adjudicació i la firma del contracte cor-responent, podent-se expressament a aquest efecte constituir, modificar i can-cel•lar fiances i dipòsits de tot tipus, fer pagaments i cobraments davant qual-sevol organisme, autoritat o servei administratiu i acceptar o impugnar adju-dicacions provisionals i definitives.

5. Concertar amb qualsevol entitat financera o de crèdit- inclòs el Banc d’Espanya- tota mena d’operacions bancàries, inclosos en forma merament enunciativa els contractes de compte corrent, de compte d’estalvi, de dipòsit, d’obertura de crèdit documentari o no, de préstec, de crèdit tant simple com en compte corrent, de descompte 1 qualsevol altres contractes de finança-ment, contractes de fiança i tots els actes i negocis o complementaris per a l’eficàcia plena dels contractes anteriors, i també mobilitzar per mitjans ad-mesos en dret els saldos dels comptes bancaris oberts a nom de la Federació Catalana de Futbol Americà i ingressar-hi fons o valors de la Federació Cata-lana de Futbol Americà.

6. Fer declaracions canviaries de tot tipus de lletres de canvi, xecs, pagarés i qualsevol altres títols de valors, intervenint-hi com a lliurador, acceptant, in-tervenint, endossant o avalista, i també, en general, negociar, descomptar, pa-gar, cobrar i protestar aquests títols.

7. Reclamar i cobrar qualsevol quantitats que es deguin a la Federació Catalana de Futbol Americà, siguin quins siguin els títols o el concepte jurídic del deu-te i la persona, natural o jurídica, obligada al pagament o a la devolució, in-closa l’Administració pública; signar factures, donar i exigir rebuts i cartes de pagament: fer pagaments, retre i exigir la rendició de comptes i constituir i cancel•lar dipòsits de tota mena, fins i tot en la Caixa General de Dipòsits i les seves sucursals.

8. Exercir i atorgar poders amb facultats tan àmplies com sigui necessari per re-presentar la Federació Catalana de Futbol Americà davant tot tipus de tribu-nals i jutjats, inclosos el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, i com-parèixer i querellar-se davant aquests en tota mena de procediments, judicis, causes, negocis i expedients de qualsevol índole, civils, penals, administratius o laborals, com a demandant, demandat o qualsevol altre concepte, utilitzant els procediments ordinaris i especials disponibles i realitzant-hi tot tipus d’actuacions que convinguin a la Federació Catalana de Futbol Americà, tals com assistir a actes de conciliació, amb avinença o sense, entaular qüestions de competència, demanar la suspensió dels judicis, desistir de la demanda i avenir-se a les pretensions deduïdes per tercers, instar vendes judicials i em-bargaments, o el seu alçament i cancel•lació, recusar i refusar testimonis o funcionaris, sol•licitar la pràctica de tantes proves com exigeixi el procedi-ment respectiu, absoldre posicions en judicis civils i prestar declaracions en judicis penals, impugnar i aprovar crèdits, subscriure o impugnar convenis judicials o extrajudicials, acceptar l’adjudicació de béns i drets de qualsevol mena, mobles i immobles, interposar i seguir els recursos d’apel•lació, cassa-ció, nul•litat, queixa, responsabilitat, revisió, injustícia notòria, alçada, reposi-ció i altres d’ordinaris o extraordinaris i desistir d’ells i dels procediments quan ho cregui oportú, constituir finances i dipòsits i retirar-los en el seu moment, fins i tot transigir en els judicis o procediments entaulats, compro-metre la Federació Catalana de Futbol Americà en tot tipus d’arbitratge, dete-nint la representació de la Federació Catalana de Futbol Americà, per interve-nir de la forma més àmplia possible en totes les actuacions arbitrals, transigir fora de judici i atorgar poders generals o especials per a plets a advocats i procuradors, amb facultats de substitució.

9. Retirar de tota mena d’oficines de l’Estat, de les comunitats autònomes, de la província, del municipi, de les entitats i organismes autònoms i de les seves dependències o serveis totes les cartes, certificats, comunicacions, despatxos, liquidacions, paquets, girs postals o telegràfics, plecs i valors declarats o qual-sevol altra cosa similar.

10. Retirar de totes les duanes, del territori nacional o no, qualsevol mena de mercaderies consignades amb destinació a la Federació Catalana de Futbol Americà, sol•licitar la rapidesa en la tramesa, presentar documents i justifi-cants, incloses les declaracions de valor, exercir els actes i practicar les gesti-ons necessàries fins aconseguir ‘entrada de les referides mercaderies i, per a tot això, subscriure i signar escrits, resguards, rebuts i, en general, tots els do-cuments que se li exigeixin i calguin, útils o convenients a la Federació.

11. Retirar de les companyies de ferrocarrils, navilieres i de transport en general els gèneres o efectes tramesos a la Federació Catalana de Futbol Americà i formular a aquest efecte protestes i reclamacions, fer deixaments de compte i abandonament de mercaderies i estendre les actes corresponents.

12. Signar tants documents públics o privats com calgui per a l’exercici de les fa-cultats precedents.

13. Obtenir tota mena de concessions, patents, privilegis, marques, signes distin-tius i drets de propietat industrial i intel•lectual.

14. Contractar i subscriure assegurances contra incendis, accidents laborals i as-segurances socials, i també assegurances que cobreixin qualsevol altre risc.

15. Atorgar totes o part de les facultats i funcions esmentades anteriorment a d persones amb caràcter solidari o mancomunat i revocar, si s’escau, aquests apoderaments.

VICE-PRESIDENTS

Article 50è

Els vice-presidents han d’auxiliar el president en tot el que calgui i han d’exercir les seves funcions d’acord amb les seves instruccions.

En cas d’absència, vacant o malaltia del president, el vice-presidents el substituiran per ordre de grau. En cas d’impossibilitat d’aqueixos, el substituirà el membre de la junta de més edat.

TRESORER

Article 51è

Las funcions del Tresorer seran designades per la Junta Directiva.

En general, el tresorer s’encarregarà de dirigir i controlar la comptabilitat de la fede-ració i de totes aquelles qüestions relacionades amb la comptabilitat, economia i hi-senda de l’ens federatiu.

A mes supervisarà i cuidarà de la documentació comptable de la federació

Per tal de poder dur a terme millor las seves funcions, la Junta Directiva pot nomenar un administratiu.

SECRETARI

Article 52è

Correspon al secretari:

a) Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les juntes de govern i assemblees generals i fer-ne les convocatòries.

b) Estendre documents propis de la Secretaria.

c) Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.

d) Portar els llibres d’actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta Directiva.

e) Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina i responsabilitats.

f) Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

VOCALS

Article 53è

Correspon als vocals:

Desenvolupar les funcions corresponents als òrgans tècnics o col•laboradors que hi estiguin adscrits, i aquelles que els confiï la Junta Directiva.

LA GERÈNCIA

Article 54è

La Gerència de la Federació Catalana de Futbol Americà és l’òrgan de gestió i execu-ció de les tasques de la Federació Catalana de Futbol Americà que li encomani o fa-culti la Junta Directiva, o bé el president, i al seu càrrec hi haurà un gerent.

En particular, són competències del gerent:

a) Detenir, per delegació del president, la direcció de personal de la Federació Cata-lana de Futbol Americà.

b) Coordinar l’actuació dels diversos òrgans de la Federació Catalana de Futbol Ame-ricà.

c) Preparar la execució i tramitació de tots els assumptes.

d) Preparar les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, podent-hi actuar

amb veu però sense vot.

e) Rebre i expedir la correspondència de tot tipus, i portar un llibre de registre d’entrades

i sortides.

f) Redactar la memòria anual de les activitats esportives.

g) Portar a terme les gestions i preparar els acords amb tot tipus d’empreses, privades o de l’administració, en particular per l de ajuts, promocions i subvencions privades en benefici de la Federació Catalana de Futbol Americà i de l’esport en general.

h) Representar a la Federació Catalana de Futbol Americà davant d’autoritats, orga-nismes, tribunals i particulars en els termes i amb les limitacions que determinin els

poders atorgats pel seu president o qui correspongui.

Article 55è

El gerent serà designat per la Junta Directiva a proposta del president. L’esmentat càrrec serà remunerat segons les disposicions legals laborables que l’afectin.

PROCEDIMENT ELECTORAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 56è

Els càrrecs de la Junta Directiva, en el seu conjunt, s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l General, per majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures.

Article 57è

Per poder ser candidat a president o membre de la Junta Directiva és necessari com-plir els requisits següents:

1. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.

2. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.

3. No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.

Article 58è

La convocatòria per a l’elecció de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Fut-bol Americà s’ha de dur a terme mitjançant l’acord de l’Assemblea General.

Article 59è

A l’ordre del dia, hi ha de constar la proposta del procediment a seguir per a l la del calendari electoral i la del nomenament de la Junta Electoral, que ha d’estar formada per tres membres titulars i tres de suplents, els quals s’han d’escollir en elecció lliure, directa, igual i secreta d’entre tots els membres que assisteixin a l’assemblea.

Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la cele-bració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

L’acord de convocatòria d’eleccions ha d’incloure, com a mínim, les qüestions se-güents:

1. El termini per a la constitució de la junta electoral escollida.

2. La fixació de la data de la celebració de l’acte electoral i el calendari electoral.

3. El reglament electoral.

Article 60è

Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment en el termini fixat per l’Assemblea.

En l’acte de constitució han d’escollir el president.

Ha d’actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el secretari de la Federació, que ha d’estendre acta de totes les reunions i dels acords que adopti la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del president.

La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a l’acabament del procés electoral.

Article 61è

El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.

Si es produeix aquesta incompatibilitat, o concorre en l’elegit alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.

Article 62è

Els elegits com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan elec-toral, haurien de ser substituïts pels membres que designés la Junta Directiva o, si és procedent, la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se’n poguessin derivar.

Article 63è

La Junta Electoral té les funcions següents:

a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l respecte al cens o a les llistes electorals.

b) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.

c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’Assemblea o candidat, o per iniciati-va pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral.

d) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.

e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’Assemblea o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.

Article 64è

Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s’han de fer en un termi-ni màxim de tres dies desprès que s’hagi produït el fet objecte de la impugnació.

La resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar en un termini màxim de tres dies.

Contra els acords de les juntes electorals de les federacions pot interposar-se recurs ordinari davant el Comitè Català de Disciplina Esportiva en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.

Article 65è

Les eleccions s’han de fer pel sistema de llista tancada. A la candidatura ha de figurar el nom dels membres que la integrin, al capdavant de la qual hi ha d’haver un presi-dent, que distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura una vegada produïda l’elecció. Les candidatures han d’incloure com a mínim un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles.

Article 66è

Les candidatures han d’estar avalades per un nombre d’assembleistes que representi, almenys, el deu per cent dels vots de l General.

Cap assembleista pot donar suport a més «una candidatura, ni proposar-ne més «una.

Article 67è

Els membres de l que avalin les candidatures hauran de fer constar per escrit aquestes circumstàncies.

Si el que avalà és una entitat esportiva, club o associació, el document portarà la cap-çalera original de la entitat, les seves dades, el nom i els cognoms de la persona fir-mant, i el seu DNI i la condició en què actua. Si el que avala és una persona física, haurà d’adjuntar a l’escrit d’adhesió una fotocòpia del DNI.

Article 68è

Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora es vol presen-tar com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s’inicií el termini de presentació de candidatures.

Article 69è

El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys, i tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació temporal i la seva reelecció serà total.

Article 70è

L’acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i, si escau, també pels interventors que designi cadascun dels candidats, que aixecaran acta una vega-da acabada la votació i el recompte.

L’acte de la votació pot fer-se en el marc duna assemblea general extraordinària con-vocada a aquest efecte o bé aprofitant una assemblea general ordinària.

Article 71è

No s’admetran els vots per correu ni els vots per delegació.

La representació de les entitats incloses en el cens electoral recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre on es trobi inscrita l’entitat. En cas que manqui la inscripció registral es-mentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de presi-dent o presidenta o de persona que el o la substitueixi estatutàriament, caldrà acre-ditar-la mitjançant instrument notarial.

Article 72è

La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es produís un empat entre dues o més candidatures, s’hauria de fer una nova vota-ció entre els empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i en les ma-teixes condicions.

Article 73è

Lacta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s’ha de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a les candida-tures presentades i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el qual n’informarà la Federació Espanyola de Futbol Americà i la UFEC.

Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es podrà interposar el recurs previst a l’article 64 d’aquests estatuts.

Article 74è

Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, no es realitzarà l’acte de votació, i la Junta Directiva en donarà compte al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que el secretari general, o la persona delegada, faci la proclamació del nou president i la Junta Directiva, i el Registre d’Entitats Es-portives en doni compte a la Federació Espanyola de Futbol Americà i a la Unió de Federacions Esportives Catalanes(UFEC).

Article 75è

Si no es presentés cap candidatura o no fos valida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb els membres suplents i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Federació i convocar i fer noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

SUSPENSIÓ O CESSAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

PROVISIÓ DE VACANTS

Article 76è

El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:

– Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

– Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.

– Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.

– Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels òrgans de

govern o representació de la Federació.

– Aprovació d’un vot de censura.

Article 77è

La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les cau-ses següents:

– Sol•licitud de ‘interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho

aprovi la Junta Directiva.

– Acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l’expedient.

– Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

Article 78è

En el cas que cessi o se suspengui el mandat del president, el vice-president ha d’assumir les funcions del president tal com es disposa en aquests estatuts.

Article 79è

Per a la provisió de vacants cal tenir en compte les regles següents:

a) Quan es produeixin vacants que afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva però no el president, aquest ha d la provisió transitòria dels c correspo-nents, decisió que ha de ser ratificada per la Junta Directiva en la primera assemblea general que tingui la Federació.

b) Si les vacants afecten menys del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs el president, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de les vacants, decisió que també ha de ser ratificada a la següent assemblea general que faci la Federació Catalana de Futbol Americà, sense perjudici d que disposa l’article 50 d’aquests Estatuts.

c) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs el president, l’Assemblea General ha d’elegir una Comissió Gestora a fi d’administrar transitòriament la Federació i convocar i fer noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

d) En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la junta directiva, però no el president, aquest, juntament amb els membres que restin als càrrecs direc-tius es constituiran en comissió gestora amb l’objecte establert en l’apartat precedent.

Article 80è

Els càrrecs vacants prové transitòriament i les persones designades per ocupar-los ho són durant el temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps natural de mandat que estableix l’article 69 d’aquests Estatuts.

En el cas que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat de la persona designada per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió i no pot excedir el mandat natural del substituït.

Article 81è

En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora d’acord amb el que es preveu a l’article 79-c, ha d’estar composta per un nombre de membres no inferior a cinc, ele-gits d’entre els de l’Assemblea.

La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats de govern, administració i repre-sentació que corresponen a la Junta Directiva d’acord amb els estatuts, si be ha de limitar les seves funcions 1 decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos, en el qual s’hauran desconvocar i fer noves eleccions.

VOT DE CENSURA

Article 82è

Perquè es pugui sol•licitar un vot de censura contra el president de la Federació, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identi-ficació dels sol•licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim, el 15% dels membres de i General.

Un cop presentada la sol•licitud de vot de censura a la Secretaria de la Federació Ca-talana de Futbol Americà, s’ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers signants de la sol•licitud i un delegat designat per la UFEC, que actuarà com a president.

Comprovada per la mesa l’adequació de la sol•licitud ais requisits assenyalats a l’a-partat primer d’aquest article, i dins del termini de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea General a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals ni superior a vint, a comptar de l’endemà de la convocatòria, per dur a terme l’acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els representants dels sol•licitants del vot de censura i els censurats.

L’assemblea i l’acte de la votació han d’estar controlats per la mesa esmentada al se-gon apartat, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir. Cal tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no es pot interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació.

Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l’escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar el recurs previst a l’article 64.

El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terce-res paris dels membres de l’Assemblea assistents.

Un cop acordat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els membres afec-tats cessaran automàticament i s’aplicarà el règim de transició previst ais articles 78, 79, 80 1 81 d’aquests Estatuts.

Cap dels membres de la federació que hagi sol un vot de censura podrà donar suport ni proposar un nou vot de censura pel mateix tema en el plaç mínim d’un any.

ÓRGANS COLLABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS

Article 83è

Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la Federació Catalana de Futbol Americà disposa dels òrgans col•laboradors següents:

1. Escola de Tècnics de Futbol Americà

2. Col•legi Català d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol Amèrica.

3. Comitè de Tècnics

4. Comitè Esportiu

A més d’aquests òrgans col•laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d’altres comissions o comitès que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i fer tasques de control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.

Article 84è

Els òrgans col•laboradors tècnics i consultius han d’estar presidits per un membre dels propis òrgans escollit per la Junta Directiva d’entre una terna que proposi cada col•lectiu.

L’estructura organitzava d’aquests òrgans, com també les funcions que se’ls atorguin i les competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l’Assemblea General.

Article 85è

L’Escola de Tècnics de futbol Amèrica, és un òrgan col•laborador dependent de la Junta Directiva de la Federació que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l’estament tècnic de la Federació, que comprèn els tècnics de Futbol Americà, els àrbitres, els tècnics de gestió i manteniment, els professors i altres persones que es consideri oportú.

L’Escola de Tècnics ha de desenvolupar la seva activitat d’acord amb l’Escola Cata-lana de l’Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat.

Article 86è

El Col•legi Català d’Àrbitres de Futbol Americà és un òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol Americà, que agrupa tots els membres de l’organització arbitral, amb les funcions següents:

a) Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualifica-ció, classificació i designació dels àrbitres en les competicions federades.

b) Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions fede-rades incloses en el calendari oficial de la Federació, d’acord amb les normes que s’estableixin reglamentàriament.

c) Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests efectes.

d) Vetllar, sota la coordinació de l’Escola de Tècnics, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus membres, col•laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves pertinents per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat d’a-conseguir el nivell òptim de coneixements i preparació.

e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

Article 87è

El Comitè de Tècnics és un òrgan tècnic col•laborador de la Federació Catalana de Futbol Americà, que agrupa els tècnics de Futbol Americà, professors, monitors o assimilats, amb les funcions següents:

a) Vetllar, sota la direcció i la coordinació de l’Escola de Tècnics, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus membres.

b) Contribuir al foment i a la millora tècnica de l’esport del Futbol Americà mitjan-çant conferències, seminaris i jornades tècniques, i també amb la publicació d’estudis i treballs divulgatius.

c) Proposar a la Junta Directiva qualsevol iniciativa que es consideri adequada per a la millora del nivell tècnic en la pràctica del Futbol Americà i per al seu foment.

d) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

Article 88è

El Comitè Esportiu és un òrgan col•laborador de la Federació, format pels tècnics i experts en l’esport del Futbol Americà, amb les funcions bàsiques següents:

a) Proposar el programa d’activitats i de competicions de la selecció catalana de Fut-bol Americà en les seves diferents categories, i també la designació dels selecciona-dors que s’hagin de fer càrrec del pla de preparació de les seleccions.

b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar-ne la modificació, quan sigui procedent, tenint en compte les directrius de les federacions internacionals sobre l’esport del Futbol Americà.

c) Fer informes sobre les propostes de programació de competicions i activitats de la Federació.

d) Assessorar els òrgans de la Federació en aquells aspectes que consideri oportú o li sigui requerit.

e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li.

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Article 89è

La Federació Catalana de Futbol Americà, d’acord amb el que s’estableix a l’article 70 del Decret 70/1994, de 22 de març, s’estructurarà, si és el cas, en delegacions territori-als que s’ajustaran a la divisió provincial de la comunitat autònoma, que es denomi-naran delegacions territorials. En l’actualitat no n’hi ha cap delegació territorial cons-tituïda. Serà requisit indispensable per la constitució d’una delegació territorial, que en l’àmbit que li correspongui existeixin al menys 3 clubs o associacions esportives, degudament afiliades o adherides a la Federació Catalana de Futbol Americà, o si n’hi han menys d’aquest número, serà condició de que l’entitat o entitats tinguin en conjunt com a mínim 250 llicències federatives.

Els delegats territorials han de ser nomenats per la Junta Directiva i han de ser ratifi-cats en els càrrecs en la primera assemblea general que es faci. Formaran part de la Junta Directiva, amb el càrrec de vocals 1 la limitació a que es refereix el article 69 del Decret 70/94 de 22 de Març.

Per a una millor organització i abast de la promoció de l’esport i de la seva pràctica, es podran crear delegacions comarcals, a proposta de la Delegació Territorial corres-ponent i previ acord de la Junta Directiva, que tindran que ésser aprovades per la Assemblea General. El seu funcionament serà determinat reglamentàriament.

Article 90è

Les delegacions territorials de la Federació Catalana de Futbol Americà tenen, per delegació d’aquesta, entre d’altres, les funcions següents:

a) Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies del Futbol Americà dins del seu àmbit geogràfic específic.

b) Representar la Federació, els clubs o les associacions i agrupacions esportives del seu àmbit, davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.

c) Tutelar les proves i competicions esportives dins del seu àmbit geogràfic que orga-nitzin els clubs o entitats esportives federades o la mateixa Federació.

d) Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els re-glaments esportius associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes i tèc-nics, directius 1 altres representacions dins del seu àmbit geogràfic.

e) Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la Federació Catalana de Futbol Americà per promoure o fomentar l del Futbol Americà dins del seu àmbit geogràfic específic.

f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes refe-rents a l’esport del Futbol Americà.

g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.

Article 91è

Les delegacions territorials han d’informar de les seves activitats i iniciatives la Fede-ració Catalana de Futbol Americà, i han de complir i executar les disposicions i nor-mes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d’actuació.

Article 92è

Les delegacions territorials estan sotmeses al règim pressupostari de la Federació Catalana de Futbol Americà.

En tot cas, els comptes que gestionen les delegacions territorials han d’estar sota el coneixement i control dels òrgans directius de la Federació i s’han d’incorporar, amb els justificants corresponents, als seus comptes anuals a fi que les auditories de comp-tes continguin la totalitat de l’activitat econòmica de la Federació, entenent l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació. A aquest efecte, 1 a fi que siguin aprovats, les delegacions territorials han de remetre anualment a la Federació Catalana de Fut-bol Americà el projecte de pressupost de l’exercici i la liquidació de l’anterior, amb la documentació comprovadora procedent.

L’Assemblea General de la Federació Catalana de Futbol Americà, a proposta de la Junta Directiva, ha d’establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les delegacions territorials per portar a terme la seva actuació.

TÍTOL III

RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC

RÈGIM DOCUMENTAL

Article 93è

Integren el règim documental de la Federació Catalana de Futbol Americà:

a) Els llibres d’actes, on s’ha de consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, els assump-tes tractats i els acords adoptats.

Les actes de l’Assemblea General han d’estar subscrites pel president, el secretari i tres interventors nomenats per l a aquest efecte. Les actes de la Junta Directiva han d’estar subscrites pel president i secretari de la Junta Directiva.

b) El registre d’entitats federades, on s’han de fer constar de manera diferenciada els membres afiliats i els membres adherits, dels quals s’ha de consignar, com a mínim, la denominació de l’entitat o secció, el seu domicili, el president de l’entitat o el respon-sable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i el número d’inscripció o adscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalu-nya.

c) Els llibres de comptabilitat, on ha de figurar tant el patrimoni com els drets i obli-gacions contretes i restat d’ingressos 1 despeses de l’entitat, concretant-ne la proce-dència i la inversió o destinació.

d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s’han de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l’acabament de l’exercici.

e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor compliment dels objectius de la Federació, tot això d’acord amb el que es disposa en aquests Estatuts en relació amb el règim econòmic.

Article 94è

La Federació Catalana de Futbol Americà ha de diligenciar els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat en el Consell Català de l’Esport l de la Gene-ralitat.

Si els llibres d’actes i comptabilitat es fan en suport informàtic, s’han d’enquadernar correlativament els corresponents a cada exercici i s’han de fer les diligències corres-ponents dins dels quatre mesos següents a l’acabament de l’exercici.

RÈGIM ECONÓMIC

Article 95è

El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s’han d’aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts, les comptables del Pla general de comptabilitat, o les d’adaptació sectorial que siguin d’aplicació, i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l’entitat.

Així mateix, s’ha de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals.

Article 96è

La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de l’exercici, presentar a l’Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l els seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de l’exercici i la memòria d amb aquestes disposicions.

Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quin-ze dies abans de l’assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran demanar una còpia, que se’ls ha de lliurar abans que es faci l’assemblea.

Article 97è

Els comptes anuals han d’estar revisats per un auditor de comptes 1 se n’ha de donar una còpia al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe de l’auditoria, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici i quinze dies abans de l’assemblea.

La Federació Catalana de Futbol Americà en el supòsit de que el seu pressupost anual que no sobrepassi els 300.506,05 euros hauran de sotmetre llur comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable prevista al D.L. 1/2000, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport, sens perjudici del que disposa la Llei de finances públi-ques de Catalunya i de les auditories d’ofici que pugui encarregar el Consell Català de l’Esport.

Article 98è

Constitueixen els ingressos de la Federació Catalana de Futbol Americà:

a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de i pública.

b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació.

c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives.

d) Les sancions pecuniàries que s ais seus afiliats, adherits o federats, de

conformitat amb la legislació vigent.

e) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.

f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.

g) Els ingressos que obtingui en relació amb l’organització de proves o activitats es-portives.

h) Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament del Futbol Americà a Catalunya.

i) Qualsevol tipus d’esponsorització esportiva.

j) Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d’organització, imatge, assessorament i promoció diversa.

h) Aquells ingressos que es puguin generar amb motiu de qualsevol esponsorització.

Article 99è

La Federació Catalana de Futbol Americà ha de destinar la totalitat del seus ingressos i patrimoni a la consecució dels fins propis del seu objectiu.

La Junta Directiva pot transmetre o vendre bens immobles o prendre diners com a préstec.

Quan la quantia superi dins del exercici l’import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consta en el balanç, a més de l’acord de l’assemblea serà im-prescindible que l’operació tingui l’informe favorable del Consell Català de l’Esport.

El producte de l’alienació d’instal•lacions esportives o dels terrenys en què es troben s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, excepte que es disposi d’un informe favorable del Consell Català de l’Esport.

Article l00è

Els membres de la Junta Directiva han de respondre mancomunadament dels actes que hagin autoritzat en contra del que disposen els articles anteriors, llevat dels que hagin votat en contra de l’acord i així ho hagin fet constar a lacta.

TÍTOL IV

RÈGIM JURISDICCIONAL I DISCIPLINARI

Article 101è

La Federació Catalana de Futbol Americà coneixerà i resoldrà aquelles qüestions de naturalesa competitiva i disciplinària, que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport del Futbol Americà, infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa d’acord amb el D.L. 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives, i els presents estatuts i reglaments específics.

La federació podrà determinar per reglament, dins el marc general establert en el present títol IV, les infraccions i les sancions que corresponen d’aplicar com a conseqüència de les normes de disciplina esportiva que regeixen la federació en particular.

En tots els casos, els reglaments sobre sancions han de tenir en consideració i incloure les qüestions següents:

– La tipificació de les infraccions així com de les seves sancions.

– La prohibició de sancionar dues vegades a la mateixa persona o entitat pels mateixos fets.

– L’aplicació dels efectes retroactius favorables.

– La prohibició de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment de la seva comissió.

– L’obligació de concedir audiència a l’interessat.

– La qualificació de les infraccions, assenyalat les molt greus, les greus i les lleus, i establint els criteris de diferenciació i proporcionalitat de la sanció aplicable.

ÒRGANS JURISDICCIONALS

Article 102è

Per l’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinaria de la Federació Catalana de Futbol Americà, disposarà del següents òrgans jurisdiccionals:

A) JUTGES O JUTGESSES O ARBITRES

La potestat jurisdiccional, competicional i disciplinaria esportiva, correspon als jutges o jutgesses o àrbitres durant el desenvolupament del partit o competició, amb subjecció a les regles establertes per la pràctica del Futbol Americà o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.

B) JUTGE ÚNIC

El Jutge Únic de la Federació Catalana de Futbol Americà, és un òrgan constituït per un membre, llicenciat o llicenciada en dret, assistit per un secretari o secretaria amb veu i sense vot, designat per la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol Americà.

Aquest òrgan convocat de la forma i periodicitat que s’estableixi per via reglamentària, ha de resoldre d’ofici o a instància de part els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva.

El seu mandat és de quatre anys.

C)COMITÉ D’APE.LACIÓ

El Comitè d’Apel•lació és un òrgan col•legiat constituït per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a set, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret.

Els membres han de ser designats per la Junta Directiva, i d’entre ells s’ha de nomenar un president i/o un secretari.

Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria els recursos interposats contra el Jutge Únic, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i contra les decisions adoptades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

El seu mandat és, com a màxim, de quatre anys.

ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

PROCEDIMENT EN L’ÀMBIT COMPETITIU

Article 103è

En tot procés o expedient disciplinari per raó de la competició, incoat d’ofici o a instància de part, es respectaran les següents fases processals:

a) Resolució inicial i notificació fefaent de la mateixa a les parts interessades i a aquelles que puguin ser afectades per la decisió final.

b) Termini d’al•legacions, proposició i pràctica de la prova.

c) Resolució final i comunicació fefaent d’aquesta, amb especificació dels recursos escaients.

PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS ESPORTIUS

PROCEDIMENT ORDINARI

Article 104è

S’iniciarà per acord de l’òrgan competent ja sigui :

– d’ofici, es a dir per iniciativa de l’òrgan mateix

– en virtut de denúncia motivada de part interessada

– a requeriment de l’Administració Esportiva de la Generalitat de Catalunya o del Tribunal Català de l’Esport.

La providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el nomena-ment d’instructor o instructora, el qual s’ha d’encarregar de la tramitació de l’expedient, i el del secretari o secretària que ha d’assistir l’instructor o instructora en la tramitació, a més d’una succinta relació dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament responsables i les sancions que hi podrien correspondre, sens per-judici del que resulti de la instrucció de l’expedient.

A l’instructor o instructora i al secretari o secretària els són aplicables les causes d’abstenció i recusació previstes en la legislació de l’Estat per al procediment ad-ministratiu comú. Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de la providència d’inici de l’expedient i al mateix òrgan que l’hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres dies hàbils següents.

En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè pu-guin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.

Un cop transcorregut el termini establert en el paràgraf anterior, l’instructor o ins-tructora, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per al procediment i la resolu-ció. Per aquest motiu, en la mateixa resolució, l’instructor o instructora obre a prova l’expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comu-nica als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova.

Contra la resolució de l’instructor o instructora que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan competent per resol-dre l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notifi-cació de la resolució. L’òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.

Article 105è

Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor o instructora, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets im-putats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució. La proposta de sobreseïment i l’arxiu de l’expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per escrit les al•legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o inte-ressos.

Article 106è

Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les al•legacions, l’instructor o instructora eleva l’expedient a l’òrgan competent per a resoldre’l i manté o reforma la proposta de resolució a la vista de les al•legacions formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de l’expedient.

La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i s’ha de dictar en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què l’expedient és ele-vat a l’òrgan competent.

PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 107è

En el supòsit d’haver-se produït incidències, amb motiu o com a conseqüència de la celebració d’un partit, que puguin ser qualificades com a constitutives d’una infracció lleu o greu contra la conducta esportiva i les regles del joc i necessitin d’un acord immediat del Jutge Únic, l’expedient preceptiu pot ser tramitat mitjançant un procediment d’urgència que asseguri com a mínim la fase procedimental d’audiència a l’interessat o interessada.

La Federació podrà regular aquest procediment d’urgència mitjançant reglament. En cas de falta de reglamentació, es seguirà el procediment establert a la Subsecció Segona, Secció 1, Capítol 3, Títol 6 del D.L 1/2000.

Article 108è

El presumpte infractor té dret:

-a conèixer, abans que caduqui aquest termini procedimental, la imputació formulada contra ell.

-a efectuar al•legacions.

-a proposar la prova que consideri adequada i a que es practiqui

Article 109è

El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta del partit, la prova o la compe-tició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser subscrita per l’àrbitre o àrbitra o qui estigui oficialment encarregat d’aixecar-la i pels compe-tidors o llurs representants, si es tracta d’esports de competició individual, o pels representants dels clubs o llurs delegats, si es tracta de competició per equips.

El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part interessada recollida en l’acta del partit o feta posteriorment, sempre que la denún-cia es registri a les oficines de la federació corresponent dins el segon dia hàbil següent al dia en què hagi tingut lloc el partit, la prova o la competició.

RECURSOS

CONTRA ELS ACORDS DELS JUTGES, JUTGESSES O ÀRBITRES

Article 110è

Les decisions acordades amb caire immediat per part del jutges, jutgesses o àrbitres durant el desenvolupament d’un partit o competició , referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva son inapel•lables.

CONTRA ELS ACORDS DEL JUTGE ÚNIC

Article 111è

Contra els acords dictats en primera instància pel Jutge Únic de la Federació Catalana de Futbol Americà, podrà interposar-se, en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana de Futbol Americà, el qual l’haurà de donar trasllat als interessats perquè, si escau, l’impugnin en el termini de dos dies hàbils.

CONTRA ELS ACORDS DISCIPLINARIS DE CLUBS ESPORTIUS AFILIATS

Article 112è

Els acords definitius adoptats en matèria disciplinaria esportiva per els òrgans competents dels clubs esportius afiliats a la Federació Catalana de Futbol Americà, poden ser recorreguts davant el Comitè d’Apel•lació de la pròpia federació, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del moment de la seva notificació a l’interessat.

CONTRA ELS ACORDS DELS ÒRGANS ELECTORALS DEL CLUBS

Article 113è

Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant del Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana de Futbol Americà en un termini de 3 dies hàbils següents a l’adopció dels mateixos.

CONTRA ELS ACORDS DEL COMITÈ D’APEL.LACIÓ

Article 114è

Els acords del Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana de Futbol Americà exhaureixen la via federativa i contra ells pot formular-se recurs, davant el Tribunal Català de l’Esport, en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat.

CONTRA ALTRES ACORDS FEDERATIUS

Article 115è

Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual no es trobi expressament atribuït a la competència del òrgans jurisdiccionals federatius, pot ser impugnat davant l’autoritat judicial.

TÍTOL V

REFORMA DELS ESTATUTS

Article 116è

Per procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s’acordi en assemblea general extraordinària per majoria reforçada de dos terços dels vots dels assistents.

A la convocatòria de l’assemblea, s’ha d’indicar clarament els articles que seran objecte de la reforma o modificació i s’ha d’anunciar als membres de l’Assemblea que disposaran d’una còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la Federació Catalana de Futbol Americà amb una antelació de quinze dies a la data de l’assemblea.

Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se’n remetrà una còpia al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 117è

La Federació Catalana de Futbol Americà s’extingirà com a tal per les causes següents:

a) Acord de l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l’Assemblea.

b) La revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.

c) La fusió o absorció amb altres federacions esportives.

d) Resolució judicial.

e) Qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió Liquidadora, que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes facultats per al compliment de la mateixa missió.

Realitzat l’actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà en la col•lectivitat, i a aquest efecte s’ha de comunicar la dissolució al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per que doni a aquests bens la destinació que estimi més convenient pel foment i desenvolupament del Futbol Americà a Catalunya.

DISPOSICIO ADDICIONAL

Els clubs i les associacions esportius del Principal d’Andorra que participin o que vulguin participar en les competicions d’àmbit Català han d’afiliar-se a la Federació Catalana de Futbol americà, i els seran d’aplicació els reglaments propis de la compe-tició i estaran sotmesos a la jurisdicció de la Federació Catalana de Futbol Americà, i als seus estatuts, reglaments i altres decisions vàlidament adoptades per els òrgans de representació i govern federatius.

DISPOSICIONS FINALS

Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell Català de l’Esport, i derogant els estatuts fins ara vigents.

WordPress Video Lightbox Plugin