ESTATUTS

Aprovats per l’Assemblea General de la FCFA el 30 de Maig de 2013

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Definicions
Concepte i règim jurídic
Domicili
Funcions
Competicions
Llicències
Membres de la Federació Catalana de Futbol Americà
Drets i obligacions dels membres federats


TÍTOL II.- ÓRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

L’Assemblea General
La Junta Directiva
Comitè executiu de la Junta Directiva
President
Vice-presidents
Tresorers
Secretari
Vocals
La Gerència
Procediment electoral dels membres de la Junta Directiva
Suspensió o cessament dels membres de la Junta Directiva. Provisió de vacants..
Vot de censura
Òrgans col·laboradors: Tècnics i Consultius
Estructura territorial


TÍTOL III.- RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÓMIC

Règim documental
Règim econòmic


TÍTOL IV. RÈGIM JURISDICCIONAL I DISCIPLINARI

Àmbit jurisdiccional
Els òrgans jurisdiccionals
Els procediments jurisdiccionals
Procediment en l’Àmbit Competitiu
Procediments disciplinaris esportius
Procediment d’Urgència
Recursos


TÍTOL V.- REFORMA DELS ESTATUTS

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIONS FINALS

 

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

DEFINICIONS

Article 1

FCFA: Sigles  que identifiquen a la Federació Catalana de Futbol Americà.

Competició esportiva:  Prova o conjunt de proves organitzades habitualment per una entitat reconeguda d’acord amb un conjunt de regles o normes concretes emeses per els òrgans esportius competents i acceptades lliurement per els participants.

Competició oficial: Aquella competició o esdeveniment esportiu que així es qualifiqui per la FCFA.

Equip/Grup esportiu: Conjunt d’esportistes, que pertanyin o no a un club esportiu i que participin en una competició esportiva organitzada o homologada per la FCFA.

Esportistes: Es considera esportista aquella persona física que practica l’esport del futbol americà en forma de competició i que esta en possessió d’una llicencia esportiva expedida per la FCFA.

Jutges o àrbitres:  Aquelles persones físiques que hagin rebut la formació i preparació específica per poder actuar com a jutges o àrbitres en qualsevol competició esportiva de la FCFA i que així siguin qualificats i acreditats per la FCFA

Tècnics: Aquelles persones físiques que hagin rebut la formació i preparació específica per poder actuar com a tècnics en qualsevol competició esportiva de la FCFA i que així siguin qualificats i acreditats per la FCFA o per l’Administració mitjançant el seu corresponent títol.

Modalitat esportiva o esport: activitat bàsicament física, lliure i voluntària, practicada, individual o col·lectivament, habitualment en mode de competició i sota una normativa reglamentaria assumida pels organismes federatius autonòmics, estatals o internacionals.

Disciplina esportiva: Es consideren disciplines esportives d’un esport o modalitat esportiva, totes aquelles que es puguin crear des d’un concepte principal i que siguin assumides per la FCFA i inscrites al  Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Especialitat Esportiva: Prova pròpia de la reglamentació esportiva específica de cada modalitat esportiva o de cada disciplina esportiva, regulada per la FCFA. i que si assoleixen les condicions tècniques i compleixen amb les normatives que li son pròpies, podran amb el temps ser reconegudes com a disciplines esportives.

Roster: Llistat oficial d’esportistes, tècnics i staff de cada club o equip que participa  en una competició de la FCFA.

Staff: Aquella persona física que sense ser un esportista, tècnic o àrbitre, forma part d’un club o d’un equip i té responsabilitats en el desenvolupament de la competició esportiva, sempre i quan siguin designats expressament per el club o equip i la FCFA els inclogui al roster corresponent.

 

CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC

Article 2

2.1 La Federació Catalana de Futbol Americà es una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per Resolució de data 19/07/1989 amb el número 06026 figurant registrada a la Secció Tercera de federacions esportives sense afany de lucre, dedicada a la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de l’esport del Futbol Americà dins de l’àmbit de Catalunya, constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives, associacions esportives escolars, seccions esportives, societats anònimes esportives i d’altres entitats privades sense afany de lucre que inclouen dins de les seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i també constituïda, si és el cas, per esportistes, tècnics, jutges o altres estaments de persones físiques.

2.2 La Federació Catalana de Futbol Americà no té afany de lucre i gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’actuar plenes per al compliment de les seves finalitats.


Article 3

La Federació Catalana de Futbol Americà te com a finalitat bàsica la d’ordenar, impulsar i dirigir tota l’activitat esportiva del Futbol Americà a Catalunya, en coordinació amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb aquests Estatuts.

El Català així com el Castellà seran les llengües oficials de la Federació Catalana de Futbol Americà.


Article 4

La Federació Catalana de Futbol Americà es regeix pel que es disposa a la Llei de l’Esport aprovada pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pels Decrets 58/2010 i 55/2012, de 4 i 29 de maig respectivament, de les entitats esportives de Catalunya, pels quals es regulen les federacions esportives catalanes, per  les normes que els desenvolupin, per aquests Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General i altres òrgans competents.


Article 5

Són principis de la Federació Catalana de Futbol Americà el de representació democràtica dels seus membres i el de descentralització de funcions i activitats, segons la divisió territorial prevista a l’ordenament jurídic Català, i l’actuació d’acord amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració.


Article 6

La Federació Catalana de Futbol Americà es una Federació que agrupa diferents disciplines derivades d’una modalitat esportiva que és el Futbol Americà, i en conseqüència són competència d’aquesta Federació les disciplines esportives següents:

 • Futbol Americà
 • Futbol Flag

 

DOMICILI

Article 7

El domicili de la Federació Catalana de Futbol Americà serà a Barcelona, Casa de l’Esport. Rambla Guipúscoa, 23-25, 2n F, 08018.

La WEB oficial de la Federació Catalana de Futbol Americà serà un marc vàlid per les comunicacions oficials de la federació amb els seus clubs o els seus federats. El desconeixement o ignorància d’alguna norma o comunicació publicada oficialment a la web de la FCFA, no eximirà del seu compliment.


Article 8

La Federació Catalana de Futbol Amèrica, a l’efecte de la seva participació en les activitats esportives de caràcter oficial i d’àmbit estatal, formarà part de la Federació Espanyola de Futbol Amèrica com a representant únic i exclusiu d’aquesta entitat a Catalunya.

 

FUNCIONS

Article 9

La Federació Catalana de Futbol Americà, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l’esport del Futbol Americà a Catalunya, exerceix, en coordinació amb el Consell Català  de l’Esport, les funcions següents:

 1. a) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats esportives a Catalunya.
 2. b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives oficials de Catalunya.
 3. c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport.
 4. d) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport.
 5. e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport.
 6. f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.
 7. g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la Federació corresponent.
 8. h) La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com internacionalment.
 9. i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació necessària.
 10. j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.
 11. k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.
 12. l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals.
 13. m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment.
 14. n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la mateixa Federació esportiva.
 15. o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
 16. p) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.
 17. q) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica esportiva.
 18. r) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o disciplines esportives previstes.

Les federacions esportives catalanes poden realitzar aquestes funcions en col·laboració amb l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

 

 

COMPETICIONS

Article 10

Les competicions esportives es classifiquen en:

 1. a) Competicions de caràcter federat.
 2. b) Competicions no federades.


Article 11

Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la FCFA. Aquestes competicions poden ser de diferents àmbits i amb participació d’esportistes professionals i/o aficionats.

Es consideraran competicions no federades les que promogui i/o organitzi qualsevol entitat esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’ homologades si prèviament han estat acceptades per la FCFA.


Article 12

Constituiran únicament el programa oficial de competicions catalanes les que així siguin qualificades per la FCFA en la seva programació anual.

Poden inscriure’s a les competicions de caràcter federat i a les de caràcter no federat homologades per la FCFA aquells equips de, com a mínim 5 jugadors, i que no tinguin personalitat jurídica pròpia. Aquests equips hauran de sol·licitar a la Junta Directiva de la Federació la seva participació en competicions, la qual disposarà d’un termini de 30 dies per respondre. Transcorregut aquest període de temps sense contestació, s’entendrà rebutjada la sol·licitud.


Article 13

Es competència directa de la FCFA, l’elecció dels esportistes que han d’integrar les seleccions nacionals de Catalunya, i es obligació dels clubs esportius federats facilitar l’assistència dels esportistes a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les seleccions catalanes en les competicions programades.


Article 14

L’Administració esportiva de la Generalitat cooperarà amb la FCFA, i facilitarà assessorament i suport tècnic per a la preparació i el millorament esportiu dels esportistes seleccionats.

 

LLICÈNCIES

Article 15

La integració dels esportistes, tècnics, àrbitres, es farà mitjançant la concessió per part de la FCFA de la llicencia federativa corresponent.

Tots els esportistes, tècnics i àrbitres han de tenir la llicència federativa expedida per la FCFA per poder participar en competicions de caràcter federat.


Article 16

Les llicències han de tenir els conceptes econòmics mínims següents:

 1. a) assegurança obligatòria.
 2. b) quota corresponent a la FCFA.

La llicència habilita el seu titular per participar en activitats o competicions esportives d’àmbit autonòmic, Inter-autonòmic i estatal, d’acord amb les normes existents sobre habilitació i integració d’aquestes.

S’ha de tenir en compte que, en aquest últim cas, la llicència federativa catalana ha d’incorporar la quota corresponent a la Federació esportiva espanyola.


Article 17

La FCFA, per poder expedir les llicències o per poder autoritzar la participació en competicions esportives oficials de Catalunya, pot exigir com a requisit previ i imprescindible que l’esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent.


Article 18

Tots els esportistes amb llicència per participar en competicions esportives oficials de Catalunya estan obligats a sotmetre als controls antidopatge establerts durant les competicions o, segons aquestes, a petició de la FCFA.

Es poden establir reglamentàriament la forma i els mecanismes que facin efectius els articles precedents.

 

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL AMERICÀ

Article 19

Els membres de la FCFA poden ser membres afiliats o membres adherits, seguint les pautes següents:

AFILIATS Són membres afiliats els clubs o associacions esportives, les agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’esport del Futbol Americà que compleixin les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts, que hagin estat admesos per la Junta Directiva, i que estiguin inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

ADHERITS Seran membres adherits aquells clubs o associacions esportives, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que, havent sol·licitat la seva afiliació a la FCFA, estiguin en tràmit d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat o pendents de complir els requisits exigits al paràgraf anterior per ser considerats membres de ple dret de l’ens federatiu. Hauran d’estar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en el termini d’un any, en cas contrari, perdran la seva qualitat d’adherits. Si assoleixen la condició d’afiliats dins el termini fixat, el temps durant el qual hagin tingut la condició d’adherits comptarà a l’efecte d’antiguitat per poder ser considerats membres de l’Assemblea General.

També es consideraran membres ADHERITS les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes que hagin sol·licitat l’adhesió i hagin estat admesos per la Junta Directiva de la FCFA, sempre que estiguin adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat.


Article 20

Per afiliar-se a la FCFA, l’entitat que la demani ha d’emplenar una sol·licitud, que ha d’anar acompanyada d’una còpia dels estatuts de l’entitat adequats legalment, l’acta de constitució, els membres que componen la junta directiva o gestora, amb les seves dades personals, i un document acreditatiu de la inscripció o, si s’escau, que s’ha demanat la inscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

També serà requisit federatiu per la afiliació i adhesió en el seu cas, tenir 10 llicencies federatives, així com abonar el 50% de la quota d’entrada que correspongui.

Per a l’adhesió a la FCFA de les seccions esportives considerades al paràgraf 3r de l’article anterior, l’entitat interessada, a més d’allò establert en el paràgraf anterior, ha de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació requerida pel Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En un termini màxim de quatre mesos, la FCFA notificarà a l’entitat sol·licitant la resolució relativa a l’afiliació o adhesió. En qualsevol cas, el dia a partir del qual es considerarà inscrit un club o entitat esportiva és el de la acceptació per part de la junta directiva.


Article 21

La pèrdua de condició de membre afiliat o adherit a la FCFA es produirà en els casos següents:

– Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.

– Per l’extinció o la dissolució del club, l’agrupació esportiva o la secció.

– Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.

– Per resolució judicial.

– Per no mantenir el numero de llicencies requerit per l’afiliació o adhesió en el moment de iniciar-se l’ultima competició oficial del calendari de la FCFA. de cada temporada o any.

– Per falta de pagament de les quotes a la Federació previ expedient disciplinari.

– Per la no participació en activitats o competicions esportives en el any anterior, previ requeriment a l’entitat afectada.

– Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

 

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES FEDERATS

Article 22

Drets dels membres afiliats:

 1. a) Participar amb veu i vot en les assemblees generals d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.
 2. b) Poder participar en les competicions oficials d’àmbit comunitari organitzades per la FCFA i en les competicions oficials d’àmbit estatal i internacional, sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i disposicions legals vigents.
 3. c) Poder sol·licitar l’organització de campionats i competicions de Futbol Americà i el reconeixement oficial de la FCFA.
 4. d) Beneficiar-se de les prestacions o serveis de què la Federació acordi proveir els seus membres.
 5. e) Contribuir als fins específics de la FCFA.
 6. f) Exigir que l’actuació de la FCFA s’ajusti al que disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent.
 7. g) Separar-se lliurement de la Federació.
 8. h) Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació.
 9. i) Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la FCFA pugui organitzar.

Drets dels membres adherits:

 1. a) Els membres adherits tenen els mateixos drets, però no tenen dret a vot en les assemblees.

 

Article 23

Són obligacions dels membres afiliats i adherits a la FCFA:

 1. a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FCFA mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de govern i d’administració de la Federació en l’àmbit de les seves competències.
 2. b) Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de representació i govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
 3. c) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui procedent.
 4. d) Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans d’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la Llei Catalana de l’Esport, o que s’estableixen reglamentàriament, i, en tot cas, els següents:

– canvis del domicili social

– modificacions o renovacions de la Junta Directiva o del responsable de la secció

– modificacions o revisions dels estatuts o reglaments

 

TÍTOL II. ÓRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ


Article 24

Són òrgans de govern i representació de la FCFA l’Assemblea General i la Junta Directiva.

 

L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 25

L’Assemblea General es l’òrgan superior de govern i representació de la Federació, constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculats per a tots els membres afiliats o adherits.


Article 26

La composició de l’Assemblea és la següent:

PRESIDENT: El/la president/a de la Junta Directiva de la FCFA.

CLUBS: Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d’afiliació mínima d’un any natural.

Com a norma general, la representació recau en el president/a de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president/a per exercir la seva representació en una assemblea, la pot exercir el vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.

ESTAMENTS: Un representant per cadascun dels 3 estaments en què estan agrupades les persones físiques, és a dir; esportistes, àrbitres i tècnics, per cadascuna de les disciplines esportives de la Federació.


Article 27

Tenen la consideració d’esportistes, àrbitres o tècnics, a l’efecte de poder formar part de l’estament corresponent a aquest apartat, les persones majors d’edat que, en possessió de la llicència preceptiva corresponent, hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la Federació corresponent durant la temporada anterior.

Les persones que representin aquest estament, seran elegits dintre de cada un del estaments, per els membres que el componen, mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret seguint un procediment similar al procediment electoral previst estatutàriament per proveir els càrrecs electes de la junta directiva.

El procés electoral d’aquests estaments el podrà convocar la Junta Directiva. El mandat tindrà una durada de quatre anys.


Article 28

Tots els membres de l’Assemblea tenen veu i vot. Els membres de l’Assemblea General, llevat del president, a l’efecte d’exercir el dret a vot, han d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de l’Assemblea.

Tanmateix, s’estableix per als clubs i les associacions esportives, un sistema de vots amb una gradació més àmplia, segons les llicències d’esportistes i d’acord amb els paràmetres següents:

 1. A) Entre 10 i 49 llicències …… 0 vots addicionals. En total, per tant, 1
 2. B) 50 llicències o més ………… 1 vot addicional. En total, per tant, 2

Aquesta gradació de vot no serà vàlida per a les votacions dins del procés electoral a membre de la Junta Directiva de la Federació, ni dins del procés de vot de censura.


Article 29

Excepte el president de la Federació, els membres de la junta directiva, els delegats territorials i els presidents o representants acreditats de les seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la consideració d’adherits, poden assistir a l’assemblea general amb dret a veu però sense vot.

També podran assistir a qualsevol Assemblea General, aquelles persones físiques o representants d’entitats, professionals o tècnics específics, assessors en general, que la Junta Directiva consideri necessàries per raó dels temes que s’hagin de tractar. Aquestes persones podran parlar quan així siguin requerides o fos necessari, però mancaran del dret al vot.


Article 30

Les competències de l’Assemblea General són les següents:

 1. a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut.
 2. b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.
 3. c) Aprovar el pressupost de l’exercici següent.
 4. d) Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d’una nova assemblea general.
 5. e) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i el calendari electoral i escollir els membres de la Junta Electoral.
 6. f) Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar els nomenaments provisionals a què fa referència l’article 79 d’aquests Estatuts.
 7. g) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
 8. h) Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar sempre que tinguin el 10% del total d’afilats i que es lliuren per escrit dins dels deu dies naturals posteriors a la convocatòria de l’Assemblea.
 9. i) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
 10. j) Aprovar el vot de censura.
 11. k) Fixar el preu de les llicències i la quantia de les quotes d ’afiliació i adhesió ordinàries o d’entrada, excepte quan es tingui únicament la finalitat d’adequar-ne el valor, cosa que es farà amb l’aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC) des de l’última modificació.
 12. l) Establir les quotes extraordinàries o derrames.
 13. m) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns, o prendre diners en préstec, sempre que el valor afectat excedeixi el 25% del pressupost anual de l’exercici. Caldrà també informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat.
 14. n) Establir el règim disciplinari.
 15. o) Proposar la incorporació o la segregació de la Federació d’alguna disciplina esportiva, o la seva fusió amb una altra Federació.
 16. p) Dissoldre la Federació.
 17. q) Totes les que necessitin, per la seva transcendència, l’aprovació de l’assemblea general.


Article 31

Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.

Es ordinària l’assemblea que preceptivament ha de fer la FCFA un cop a l’any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a mínim, sobre les matèries esmentades als apartats a, b, c, d i k  de l’article anterior. L’assemblea ordinària s’ha de fer necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l’acabament de l’exercici.

Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin durant l’exercici.


Article 32

La convocatòria de l’assemblea s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa del president o de la Junta Directiva, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l’Assemblea. En aquest darrer cas, des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria, no poden passar més de quinze dies.

Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització han de transcórrer, com a mínim, trenta dies naturals, i un màxim de quaranta, llevat de les assemblees que convoquin processos electorals, en les quals caldrà atenir-se al que disposen els articles d’aquests Estatuts que regulen el procés electoral. Les convocatòries s’han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres i han d’indicar la data, l’hora, el lloc on es farà l’assemblea i l’ordre del dia; també s’han de publicar com a mínim, en una publicació diària d’àmbit Català i a la Web de la Federació.

La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a la disposició dels membres a la seu de la Federació i de les delegacions provincials des de la convocatòria de l’assemblea.


Article 33

Les assemblees generals quedaran variadament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d’assistents.

La convocatòria de les assemblees ha d’establir que entre la primera i la segona convocatòria passin trenta minuts com a mínim.


Article 34

Els acords de les assemblees s’han d’adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de la votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada.

Una persona física només podrà representar a una entitat.


Article 35

L’assemblea general ha d’estar presidida per una mesa formada pel president i els altres components de la Junta Directiva de la FCFA. Ha d’actuar com a secretari de l’assemblea el secretari de la Federació o qui el substitueixi, el qual n’ha d’estendre l’acta corresponent.


Article 36

El president, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims, d’ordenar les votacions i disposar el que calgui pel bon funcionament de la reunió.

Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre de l’assemblea o impossibiliten que es faci o continuï, qui la presideix pot suspendre-la.

En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l’Assemblea General la data de la represa, que s’haurà de fer en un termini no superior a quinze dies.


Article 37

L’acta pot ser aprovada per l’Assemblea General o, per delegació, pels dos interventors que hagi designat la mateixa Assemblea en un termini màxim de trenta dies.

Aquests, juntament amb el president i el secretari, han de subscriure l’acta, de la qual cal informar els membres de l’Assemblea i enviar una còpia al Consell Català de l’Esport en un termini màxim de tres mesos des de la data de l’aprovació.

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 38

La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat a qui correspon administrar la FCFA i gestionar-ne el funcionament d’acord amb l’objecte social i els acords de l’assemblea.

De manera especial, són competència de la Junta Directiva les qüestions següents:

– l’admissió d’afiliats o adherits

– la convocatòria de les assemblees generals

– la presentació a l’assemblea general ordinària, en acabar l’exercici, del informe o la memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d’actuació anual per a l’exercici següent


Article 39

El nombre de membres de la Junta Directiva serà d’un mínim de set i un màxim de disset. Són membres de la Junta Directiva els càrrecs i persones següents:

– el president/a, que és el de la Federació

– un vice-president/a primer

– un vice-president/a segon

– un secretari/a

– un tresorer/a

– vocals fins a completar el nombre total de membres.


Article 40

Tots els càrrecs són honorífics, però excepcionalment pot establir-se una compensació econòmica justificada a favor d’algun dels membres de la Junta Directiva, que ha de ser expressament acordada per l’Assemblea General i ha de constar de manera diferenciada en el pressupost.

En cap cas la compensació econòmica pot ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la FCFA.


Article 41

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del president. Com a mínim, s’ha de fer una reunió per trimestre. Els membres de la Junta, almenys un terç del total, també tenen la facultat d’exigir la convocatòria, que, en aquest cas, s’ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La reunió s’ha de fer en un termini no superior a quinze dies des de la petició.

En cas que no es convoqui dins del termini, pot fer-ho el sol·licitant membre de la Junta de més edat,

Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del president serà diriment en cas d’empat.

Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta el vot que emetin contra una decisió o un acord i la seva explicació de manera succinta.

 

COMITÈ EXECUTIU DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 42

La Junta Directiva pot actuar en ple o en Comitè Executiu. Aquest Comitè Executiu ha d’estar format pels membres següents:

– el president/a de la FCFA

– un dels dos vice-presidents/es

– el secretari/a


Article 43

Per tal d’exercir la tasca oportuna de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa que és de la seva competència, el Comitè Executiu es reunirà, almenys, un cop al mes amb convocatòria prèvia cursada pel president/a de la Federació. Igualment, es podrà reunir automàticament i sense convocatòria prèvia per escrit, si es conta amb la presència dels seus 3 membres.


Article 44

El Comitè Executiu és un òrgan de control ordinari i de seguiment de la gestió federativa, tant econòmica com esportiva, que exercirà les facultats de la Junta Directiva si la mateixa Junta Directiva acorda expressament la delegació d’aquestes facultats.


Article 45

Els acords del Comitè Executiu són vàlids sempre que siguin aprovats per la meitat més un dels presents i s’han d’anotar en el llibre d’actes.

En tots els casos, aquests acords han de ser coneguts pel ple de la Junta Directiva el qual els pot revocar.

 

PRESIDENT

Article 46

El president de la FCFA deté la seva representació legal i en presideix els òrgans de govern.


Article 47

El president de la FCFA ho és també de l’Assemblea General i té vot de qualitat en cas d’empat en l’adopció dels acords de la Junta Directiva i del Comitè Executiu.


Article 48

Per a l’exercici de les seves funcions, el president de la FCFA està investit de les més àmplies facultats de representació, i li corresponen totes les que no estiguin expressament reservades, en la Llei o en aquests Estatuts, a l’Assemblea General i a Junta Directiva.


Article 49

En particular, el president de la FCFA deté les facultats que, amb caràcter enunciatiu encara que no limitador, s’indiquen a continuació per tal que les exerceixi en nom i representació de la FCFA, i sempre que hi hagi l’acord previ de la junta directiva en els casos en què calgui.

Representar en general la FCFA, en judici i fora de judici, davant tota mena de persones i entitats admeses en dret.

Negociar, concertar i solemnitzar tota mena d’operacions i contractes. En particular, comprar, vendre, permutar i, en general, adquirir, per qualsevol títol, i alienar i gravar, per títol onerós, tota mena d’accions, participacions, béns mobles i drets sobre aquests; i també prestar i acceptar garanties personals i reals de tota classe, modificar-les i cancel·lar-les.

Contractar i acomiadar tot tipus de personal, fixar-ne les condicions i representar en la forma més àmplia possible la FCFA, en judici i fora de judici, davant tota classe de tribunals, organismes, entitats i autoritats, de qualsevol àmbit geogràfic, amb competència en qüestions laborals o de Seguretat Social, exercint les accions i els drets pertinents en defensa dels interessos de la FCFA.

Representar en la forma més àmplia possible la FCFA davant tota mena d’organismes i autoritats públiques, tant d’àmbit estatal, autonòmic, Provincial, municipal o de qualsevol altre tipus com davant tota mena d’organismes paraestatals per tal de fer tota mena d’actes i contractes que guardin relació directa o indirecta amb les activitats pròpies de la FCFA; promoure o interessar-se en expedients administratius de tota mena i seguir-los en tots els seus tràmits i instàncies, i, en particular i de forma merament enunciativa, prendre part en subhastes, concursos i altres expedients encaminats a la contractació d’obres o serveis i fer els actes necessaris per a l’adjudicació i la firma del contracte corresponent, podent-se expressament a aquest efecte constituir, modificar i cancel·lar fiances i dipòsits de tot tipus, fer pagaments i cobraments davant qualsevol organisme, autoritat o servei administratiu i acceptar o impugnar adjudicacions provisionals i definitives.

Concertar amb qualsevol entitat financera o de crèdit- inclòs el Banc d’Espanya- tota mena d’operacions bancàries, inclosos en forma merament enunciativa els contractes de compte corrent, de compte d’estalvi, de dipòsit, d’obertura de crèdit documentari o no, de préstec, de crèdit tant simple com en compte corrent, de descompte i qualsevol altres contractes de finançament, contractes de fiança i tots els actes i negocis o complementaris per a l’eficàcia plena dels contractes anteriors, i també mobilitzar per mitjans admesos en dret els saldos dels comptes bancaris oberts a nom de la FCFA i ingressar-hi fons o valors de la FCFA.

Fer declaracions canviaries de tot tipus de lletres de canvi, xecs, pagarés i qualsevol altres títols de valors, intervenint-hi com a lliurador, acceptant, intervenint, endossant o avalador, i també, en general, negociar, descomptar, pagar, cobrar i protestar aquests títols.

Reclamar i cobrar qualsevol quantitats que es deguin a la FCFA, siguin quins siguin els títols o el concepte jurídic del deute i la persona, natural o jurídica, obligada al pagament o a la devolució, inclosa l’Administració pública; signar factures, donar i exigir rebuts i cartes de pagament: fer pagaments, retre i exigir la rendició de comptes i constituir i cancel·lar dipòsits de tota mena, fins i tot en la Caixa General de Dipòsits i les seves sucursals.

Exercir i atorgar poders amb facultats tan àmplies com sigui necessari per representar la FCFA davant tot tipus de tribunals i jutjats, inclosos el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, i comparèixer i querellar-se davant aquests en tota mena de procediments, judicis, causes, negocis i expedients de qualsevol índole, civils, penals, administratius o laborals, com a demandant, demandat o qualsevol altre concepte, utilitzant els procediments ordinaris i especials disponibles i realitzant-hi tot tipus d’actuacions que convinguin a la FCFA, tals com assistir a actes de conciliació, amb avinença o sense, entaular qüestions de competència, demanar la suspensió dels judicis, desistir de la demanda i avenir-se a les pretensions deduïdes per tercers, instar vendes judicials i embargaments, o el seu alçament i cancel·lació, recusar i refusar testimonis o funcionaris, sol·licitar la pràctica de tantes proves com exigeixi el procediment respectiu, absoldre posicions en judicis civils i prestar declaracions en judicis penals, impugnar i aprovar crèdits, subscriure o impugnar convenis judicials o extrajudicials, acceptar l’adjudicació de béns i drets de qualsevol mena, mobles i immobles, interposar i seguir els recursos d’apel·lació, cassació, nul·litat, queixa, responsabilitat, revisió, injustícia notòria, alçada, reposició i altres d’ordinaris o extraordinaris i desistir d’ells i dels procediments quan ho cregui oportú, constituir finances i dipòsits i retirar-los en el seu moment, fins i tot transigir en els judicis o procediments entaulats, comprometre la FCFA en tot tipus d’arbitratge, detenint la representació de la FCFA, per intervenir de la forma més àmplia possible en totes les actuacions arbitrals, transigir fora de judici i atorgar poders generals o especials per a plets a advocats i procuradors, amb facultats de substitució.

Retirar de tota mena d’oficines de l’Estat, de les comunitats autònomes, de la província, del municipi, de les entitats i organismes autònoms i de les seves dependències o serveis totes les cartes, certificats, comunicacions, despatxos, liquidacions, paquets, girs postals o telegràfics, plecs i valors declarats o qualsevol altra cosa similar.

Retirar de totes les duanes, del territori nacional o no, qualsevol mena de mercaderies consignades amb destinació a la FCFA, sol·licitar la rapidesa en la tramesa, presentar documents i justificants, incloses les declaracions de valor, exercir els actes i practicar les gestions necessàries fins aconseguir l’entrada de les referides mercaderies i, per a tot això, subscriure i signar escrits, resguards, rebuts i, en general, tots els documents que se li exigeixin i calguin, útils o convenients a la Federació.

Retirar de les companyies de ferrocarrils, navilieres i de transport en general els gèneres o efectes tramesos a la FCFA i formular a aquest efecte protestes i reclamacions, fer deixaments de compte i abandonament de mercaderies i estendre les actes corresponents.

Signar tants documents públics o privats com calgui per a l’exercici de les facultats precedents.

Obtenir tota mena de concessions, patents, privilegis, marques, signes distintius i drets de propietat industrial i intel·lectual.

Contractar i subscriure assegurances contra incendis, accidents laborals i assegurances socials, i també assegurances que cobreixin qualsevol altre risc.

Atorgar totes o part de les facultats i funcions esmentades anteriorment a diferents persones amb caràcter solidari o mancomunat i revocar, si s’escau, aquests apoderaments.

 

VICE-PRESIDENTS/ES

Article 50

Els vice-presidents han d’auxiliar el president en tot el que calgui i han d’exercir les seves funcions d’acord amb les seves instruccions. En cas d’absència, vacant o malaltia del president, el vice-presidents el substituiran per ordre de grau. En cas d’impossibilitat d’aqueixos, el substituirà el membre de la junta de més edat.

 

TRESORER/A

Article 51

Las funcions del Tresorer/a seran designades per la Junta Directiva.

En general, el tresorer/a s’encarregarà de dirigir i controlar la comptabilitat de la Federació i de totes aquelles qüestions relacionades amb la comptabilitat, economia i hisenda de l’ens federatiu.

A mes supervisarà i cuidarà de la documentació comptable de la Federació

Per tal de poder dur a terme millor las seves funcions, la Junta Directiva pot nomenar un administratiu.

 

SECRETARI/A

Article 52

Correspon al secretari/a:

 1. a) Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les juntes de govern i assemblees generals i fer-ne les convocatòries.
 2. b) Estendre documents propis de la Secretaria.
 3. c) Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.
 4. d) Portar els llibres d’actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta Directiva.
 5. e) Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina i responsabilitats.
 6. f) Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats.

 

VOCALS

Article 53

Correspon als vocals:

Desenvolupar les funcions corresponents als òrgans tècnics o col·laboradors que hi estiguin adscrits, i aquelles que els confiï la Junta Directiva.

 

LA GERÈNCIA

Article 54

La Gerència de la FCFA és l’òrgan de gestió i execució de les tasques de la FCFA que li encomani o faculti la Junta Directiva, o bé el president, i al seu càrrec hi haurà un gerent.

En particular, són competències del gerent:

 1. a) Ostentar, per delegació del president, la direcció de personal de la FCFA.
 2. b) Coordinar l’actuació dels diversos òrgans de la FCFA.
 3. c) Preparar l’execució i tramitació de tots els assumptes.
 4. d) Preparar les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, podent-hi actuar amb veu però sense vot.
 5. e) Rebre i expedir la correspondència de tot tipus, i portar un llibre de registre d’entrades i sortides.
 6. f) Redactar la memòria anual de les activitats esportives.
 7. g) Portar a terme les gestions i preparar els acords amb tot tipus d’empreses, privades o de l’administració, en particular per la concessió d’ajuts, promocions i subvencions privades en benefici de la FCFA i de l’esport en general.
 8. h) Representar a la FCFA davant d’autoritats, organismes, tribunals i particulars en els termes i amb les limitacions que determinin els poders atorgats pel seu president o qui correspongui.

 

Article 55

El gerent serà designat per la Junta Directiva a proposta del president. L’esmentat càrrec serà remunerat segons les disposicions legals laborals que l’afectin.

 

PROCEDIMENT ELECTORAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 56

Els càrrecs de la Junta Directiva, en el seu conjunt, s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures.


Article 57

Per poder ser candidat a president o membre de la Junta Directiva és necessari complir els requisits següents:

 1. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
 2. Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.
 3. No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitaria dictada per l’òrgan competent.


Article 58

La convocatòria per a l’elecció de la Junta Directiva de la FCFA s’ha de dur a terme mitjançant l’acord de l’Assemblea General.


Article 59

A l’ordre del dia, hi ha de constar la proposta del procediment a seguir per a l’elecció, la del reglament i calendari electoral i la del nomenament de la Junta Electoral, que ha d’estar formada per tres membres titulars i una llista amplia de suplents. El nomenament dels  membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l’assemblea.

Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

L’acord de convocatòria d’eleccions ha d’incloure, com a mínim, les qüestions següents:

 1. El termini per a la constitució de la junta electoral escollida.
 2. La fixació de la data de la celebració de l’acte electoral i el calendari electoral.
 3. El reglament electoral.


Article 60

Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment en el termini fixat per l’Assemblea.

En l’acte de constitució han d’escollir el president.

Ha d’actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el secretari de la Federació, que ha d’estendre acta de totes les reunions i dels acords que adopti la Junta Electoral, amb el vistiplau del president.

La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a l’acabament del procés electoral.


Article 61

El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.

Si es produeix aquesta incompatibilitat, o concorre en l’elegit alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.


Article 62

Els elegits com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a prendre possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan electoral, haurien de ser substituïts pels membres que designés la Junta Directiva o, si és procedent, la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se’n poguessin derivar.


Article 63

La Junta Electoral té les funcions següents:

 1. a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’Assemblea respecte al cens o a les llistes electorals.
 2. b) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
 3. c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’Assemblea o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral.
 4. d) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.
 5. e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’Assemblea o els candidats en qualsevol fase del procés electoral.


Article 64

Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de tres dies desprès que s’hagi produït el fet objecte de la impugnació.

La resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar en un termini màxim de tres dies.

Contra els acords de les juntes electorals de les federacions pot interposar-se recurs ordinari davant el Comitè Català de Disciplina Esportiva en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.


Article 65

Les eleccions s’han de fer pel sistema de llista tancada. A la candidatura ha de figurar el nom dels membres que la integrin, al capdavant de la qual hi ha d’haver un president, que distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura una vegada produïda l’elecció.


Article 66

Les candidatures han d’estar avalades per un nombre d’assembleistes que representi almenys el deu per cent del total de vots de l’Assemblea General.

Tot assembleista pot donar suport a una o més candidatures.


Article 67

Si el que avala és una entitat esportiva, club o associació, el document portarà la capçalera original de la entitat, les seves dades, el nom i els cognoms de la persona firmant, i el seu DNI i la condició en què actua. Si el que avala és una persona física, haurà d’adjuntar a l’escrit d’adhesió una fotocòpia del DNI.


Article 68

Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el càrrec abans que l’inicií el termini de presentació de candidatures.


Article 69

El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys, i tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació temporal i la seva reelecció serà total.


Article 70

L’acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i, si escau, també pels interventors que designi cadascun dels candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.

L’acte  de la votació pot fer-se en el marc d’una assemblea general extraordinària convocada a aquest efecte o bé aprofitant una assemblea general ordinària.


Article 71

No s’admetran els vots per correu ni els vots per delegació.

La representació de les entitats incloses en el cens electoral recaurà en el president o presidenta inscrit en deguda forma en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, o el/la vicepresident/a en les condicions establertes als articles 26 i 28 d’aquests estatuts o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueixi estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial.


Article 72

La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. Si es produís un empat entre dues o més candidatures, s’hauria de fer una nova votació entre els empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i en les mateixes condicions.


Article 73

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta Electoral s’ha de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a les candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, a la Federació Espanyola de Futbol Americà i la UFEC.

Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es podrà interposar el recurs previst a l’article 64 d’aquests estatuts.


Article 74

Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, no es realitzarà l’acte de votació, i la Junta Electoral en donarà compte al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que el secretari general, o la persona delegada, faci la proclamació del nou president i la Junta Directiva, i el Registre d’Entitats Esportives en doni compte a la Federació Espanyola de Futbol Americà i a la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC).


Article 75

Si no es presentés cap candidatura o no fos valida cap de les presentades, la Junta Electoral, amb els membres suplents i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Federació i convocar i fer noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

 

SUSPENSIÓ O CESSAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.PROVISIÓ DE VACANTS

Article 76

El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:

– Decisió pròpia, comunicada per escrit

– Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

– Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.

– Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.

– Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels òrgans de govern o representació de la Federació.

– Aprovació d’un vot de censura.


Article 77

La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents:

– Sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la Junta Directiva.

– Acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de l’expedient.

– Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.


Article 78

En el cas que cessi o se suspengui el mandat del president, el vice-president ha d’assumir les funcions del president tal com es disposa en aquests estatuts.


Article 79

Per a la provisió de vacants cal tenir en compte les regles següents:

 1. a) Quan es produeixin vacants que afectin menys del 50% dels membres de la Junta Directiva però no el president, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada per la Junta Directiva en la primera assemblea general que tingui la Federació.
 2. b) Si les vacants afecten menys del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs el president, correspon als membres no afectats decidir la provisió transitòria de les vacants, decisió que també ha de ser ratificada a la següent assemblea general que faci la FCFA, sense perjudici del que disposa l’article 50 d’aquests Estatuts.
 3. c) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs el president, l’Assemblea General ha d’elegir una Comissió Gestora a fi d’administrar transitòriament la Federació i convocar i fer noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
 4. d) En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la junta directiva, però no el president, aquest, juntament amb els membres que restin als càrrecs directius es constituiran en comissió gestora amb l’objecte establert en l’apartat precedent.


Article 80

Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i les persones designades per ocupar-los ho són durant el temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps natural de mandat que estableix l’article 69 d’aquests Estatuts.

En el cas que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat de la persona designada per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió i no pot excedir el mandat natural del substituït.


Article 81

En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora d’acord amb el que es preveu a l’article 79-c, ha d’estar composta per un nombre de membres no inferior a cinc, elegits d’entre els de l’Assemblea.

La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats de govern, administració i representació que corresponen a la Junta Directiva d’acord amb els estatuts, si be ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos, en el qual s’hauran de convocar i fer noves eleccions.

 

VOT DE CENSURA

Article 82

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de la Federació, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha de demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim, el 15% dels membres de l’Assemblea General.

Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura a la Secretaria de la FCFA, s’ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers signants de la sol·licitud i un delegat designat per la UFEC, que actuarà com a president.

Comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a l’apartat primer d’aquest article, i dins del termini de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea General a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals ni superior a vint, a comptar des l’endemà de la convocatòria, per dur a terme l’acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats.

L’assemblea i l’acte de la votació han d’estar controlats per la mesa esmentada al segon apartat, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir. Cal tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no es pot interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació.

Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l’escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar el recurs previst a l’article 64.

El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de l’Assemblea assistents.

Un cop acordat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els membres afectats cessaran automàticament i s’aplicarà el règim de transició previst ais articles 78, 79, 80 i 81 d’aquests Estatuts.

Cap dels membres de la Federació que hagi endegat un vot de censura podrà donar suport ni proposar un nou vot de censura pel mateix tema en el termini de dos anys des de la realització de l’Assemblea en que s’hagi rebutjat.

 

ÓRGANS COL·LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS

Article 83

Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la FCFA disposa dels òrgans col·laboradors següents:

 1. a) Escola de formació.
 2. b) Comitè d’àrbitres i/o jutges.
 3. c) Comitè de tècnics.
 4. d) Comitè esportiu.

A més d’aquests òrgans col·laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d’altres comissions o comitès que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i fer tasques de control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva.


Article 84

Els òrgans col·laboradors tècnics i consultius han d’estar presidits per un membre dels propis òrgans escollit per la Junta Directiva d’entre una terna que proposi cada col·lectiu.

L’estructura organitzativa d’aquests òrgans, com també les funcions que se’ls atorguin i les competències que, si és procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i ratificades per acord de l’Assemblea General.


Article 85

Escola de formació

 1. L’escola de formació és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació Catalana i que té la responsabilitat de formar continuadament i reciclar l’estament tècnic, els jutges, els àrbitres i els directius de la Federació.
 2. L’escola de formació desenvolupa la seva activitat d’acord amb els òrgans competents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i/o de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.


Article 86

Comitè d’àrbitres i/o jutges

El comitè d’àrbitres i/o jutges és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació Catalana, que agrupa tots els membres de l’organització arbitral i que té les funcions següents:

 1. a) Proposar a la junta directiva de la Federació Catalana els criteris i la normativa de qualificació, classificació i designació dels àrbitres o dels jutges per a les competicions federades.
 2. b) Arbitrar i controlar específicament el desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana corresponent, d’acord amb les normes establertes reglamentàriament de cada Federació.
 3. c) Vetllar, sota la coordinació de l’escola de formació, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves adients per al manteniment físic i tècnic dels membres amb la finalitat d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
 4. d) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d’acord amb la normativa aprovada per la Federació corresponent i la legislació d’aplicació.
 5. e) Proposar l’homologació de les marques, registres o rècords de Catalunya de les especialitats i proves que corresponen.
 6. f) I totes les funcions que la junta directiva de la Federació cregui oportú atorgar-li.


Article 87

Comitè de tècnics

El comitè de tècnics és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació Catalana, que agrupa els tècnics de l’esport, professors i altres tècnics o assimilats de la modalitat esportiva o les disciplines pròpies de la Federació corresponent, amb les funcions següents:

 1. a) Vetllar, sota les directrius i la coordinació de l’escola de formació, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus membres.
 2. b) Contribuir al foment i la millora tècnica de la modalitat o les disciplines esportives de la Federació, per mitjà de la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, com també la publicació d’estudis i treballs divulgatius.
 3. c) Proposar a la junta directiva de la Federació qualsevol iniciativa que es consideri adient per a la millora del nivell tècnic per a la pràctica de la modalitat, la disciplina o les especialitats esportives o el seu foment.
 4. d) Les que la junta directiva de la Federació cregui oportú atorgar-li.


Article 88

Comitè esportiu

El comitè esportiu és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la Federació Catalana corresponent, format per tècnics i experts en la modalitat o en disciplines esportives pròpies de la Federació de la qual formen part, designats per la junta directiva i amb les funcions bàsiques següents:

 1. a) Proposar el programa d’activitats i competicions de les seleccions catalanes de la modalitat o les disciplines de la Federació corresponent en les diferents categories i designar els seleccionats que hagin de fer-se càrrec del pla de preparació de les seleccions.
 2. b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar-ne la modificació, quan calgui, tenint en compte les directrius de les federacions internacionals sobre les diferents disciplines o especialitats esportives.
 3. c) Fer informes quant a les propostes de programació de competicions i activitats de la Federació.
 4. d) Assessorar la Federació Catalana i els seus òrgans en aquells aspectes que cregui oportú o li requereixin.
 5. e) I aquelles qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li.

 

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Article 89

La FCFA, d’acord amb el que s’estableix a l’article 97 del Decret 58/2010, s’estructurarà, si és el cas, en delegacions territorials que s’ajustaran a la divisió provincial de la comunitat autònoma, que es denominaran delegacions territorials. En l’actualitat no n’hi ha cap delegació territorial constituïda. Serà requisit indispensable per la constitució d’una delegació territorial, que en l’àmbit que li correspongui existeixin al menys 4 clubs o associacions esportives, degudament afiliades o adherides a la FCFA, o si n’hi ha menys d’aquest número, serà condició de que l’entitat o entitats tinguin en conjunt com a mínim 250 llicències federatives.

Els delegats territorials han de ser nomenats per la Junta Directiva i han de ser ratificats en els càrrecs en la primera assemblea general que es faci. Formaran part de la Junta Directiva, amb el càrrec de vocals.

Per a una millor organització i abast de la promoció de l’esport i de la seva pràctica, es podran crear delegacions comarcals, a proposta de la Delegació Territorial corresponent i previ acord de la Junta Directiva, que tindran que ésser aprovades per la Assemblea General. El seu funcionament serà determinat reglamentàriament.


Article 90

Les delegacions territorials de la FCFA tenen, per delegació d’aquesta, entre d’altres, les funcions següents:

 1. a) Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies del Futbol Americà dins del seu àmbit geogràfic específic.
 2. b) Representar la Federació, els clubs o les associacions i agrupacions esportives del seu àmbit, davant de les autoritats i organismes oficials de la demarcació.
 3. c) Tutelar les proves i competicions esportives dins del seu àmbit geogràfic que organitzin els clubs o entitats esportives federades o la mateixa Federació.
 4. d) Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els reglaments esportius associatius per part de clubs, entitats esportives, esportistes i tècnics, directius i altres representacions dins del seu àmbit geogràfic.
 5. e) Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la FCFA per promoure o fomentar l del Futbol Americà dins del seu àmbit geogràfic específic.
 6. f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a l’esport del Futbol Americà.
 7. g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.


Article 91

Les delegacions territorials han d’informar de les seves activitats i iniciatives la FCFA, i han de complir i executar les disposicions i normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d’actuació.


Article 92

Les delegacions territorials estan sotmeses al règim pressupostari de la FCFA.

En tot cas, els comptes que gestionen les delegacions territorials han d’estar sota el coneixement i control dels òrgans directius de la Federació i s’han d’incorporar, amb els justificants corresponents, als seus comptes anuals a fi que les auditories de comptes continguin la totalitat de l’activitat econòmica de la Federació, entenent l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació. A aquest efecte, i a fi que siguin aprovats, les delegacions territorials han de remetre anualment a la FCFA el projecte de pressupost de l’exercici i la liquidació de l’anterior, amb la documentació comprovadora procedent.

L’Assemblea General de la FCFA, a proposta de la Junta Directiva, ha d’establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les delegacions territorials per portar a terme la seva actuació.

 

TÍTOL III. RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC

 

 RÈGIM DOCUMENTAL

Article 93

Integren el règim documental de la FCFA:

 1. a) Els llibres d’actes, on s’ha de consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats.

Les actes de l’Assemblea General han d’estar subscrites pel president, el secretari i dos interventors nomenats per l’Assemblea a aquest efecte. Les actes de la Junta Directiva han d’estar subscrites pel president i secretari de la Junta Directiva.

 1. b) El registre de persones, clubs i entitats federades, on s’han de fer constar de manera diferenciada la identificació de les persones físiques federades, dels clubs i membres afiliats i els membres adherits, dels quals s’ha de consignar, com a mínim, la denominació de l’entitat o secció, el seu domicili, el president de l’entitat o el responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i el número d’inscripció o adscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
 2. c) Els llibres de comptabilitat, on ha de figurar tant el patrimoni com els drets i obligacions contretes i resultat d’ingressos i despeses de l’entitat, concretant-ne la procedència i la inversió o destinació.
 3. d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s’han de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l’acabament de l’exercici.
 4. e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor compliment dels objectius de la Federació, tot això d’acord amb el que es disposa en aquests Estatuts en relació amb el règim econòmic.


Article 94

La FCFA ha de diligenciar els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat en el Consell Català de l’Esport de la Generalitat.

Si els llibres d’actes i comptabilitat es fan en suport informàtic, s’han d’enquadernar correlativament els corresponents a cada exercici i s’han de fer les diligències corresponents dins dels quatre mesos següents a l’acabament de l’exercici.

 

RÈGIM ECONÓMIC

Article 95

El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s’han d’aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts, les comptables del Pla general de comptabilitat, o les d’adaptació sectorial que siguin d’aplicació, i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l’entitat.

Així mateix, s’ha de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals.


Article 96

La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de l’exercici, i presentar a l’Assemblea General dins els sis primers mesos de l’exercici els seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de l’exercici i la memòria d’acord amb aquestes disposicions.

Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans de l’assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran demanar una còpia, que se’ls ha de lliurar abans que es faci l’assemblea.


Article 97

Els comptes anuals han d’estar  revisats per un auditor de comptes i se n’ha de donar una còpia al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe de l’auditoria, dins dels sis mesos següents al tancament de l’exercici i quinze dies abans de l’assemblea.

La FCFA, en el supòsit de que el seu pressupost anual no sobrepassi els 300.000,- euros, no haurà de sotmetre llur comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable prevista al D.L. 1/2000, pel qual s’aprova  el text únic de la Llei de l’esport, sens perjudici del que disposa la Llei de finances públiques de Catalunya i de les auditories d’ofici que pugui encarregar el Consell Català  de l’Esport.


Article 98

Constitueixen els ingressos de la FCFA:

 1. a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de l’Administració pública.
 2. b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació.
 3. c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives.
 4. d) Les sancions pecuniàries que als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat amb la legislació vigent.
 5. e) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.
 6. f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.
 7. g) Els ingressos que obtingui en relació amb l’organització de proves o activitats esportives.
 8. h) Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament del Futbol Americà a Catalunya.
 9. i) Qualsevol tipus d’esponsorització esportiva.
 10. j) Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d’organització, imatge, assessorament i promoció diversa.
 11. h) Aquells ingressos que es puguin generar amb motiu de qualsevol esponsorització.


Article 99

La FCFA ha de destinar la totalitat del seus ingressos i patrimoni a la consecució dels fins propis del seu objectiu.

La Junta Directiva pot transmetre o vendre bens immobles o prendre diners com a préstec.

Quan la quantia superi dins del exercici l’import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consta en el balanç, a més de l’acord de l’assemblea serà imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable del Consell Català de l’Esport.

El producte de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, excepte que es disposi d’un informe favorable del Consell Català de l’Esport.


Article 100

Els membres de la Junta Directiva han de respondre mancomunadament dels actes que hagin autoritzat en contra del que disposen els articles anteriors, llevat dels que hagin votat en contra de l’acord i així ho hagin fet constar a l’Acta.

 

TÍTOL IV. RÈGIM JURISDICCIONAL I DISCIPLINARI

ÀMBIT JURISDICCIONAL

Article 101

La FCFA coneixerà i resoldrà aquelles qüestions de naturalesa competitiva i disciplinària, que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport del Futbol Americà, infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva d’acord amb la Llei de l’Esport aprovada pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, i el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, i per les normes que els desenvolupen, per aquests Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l’Assemblea General i altres òrgans competents.

La Federació podrà determinar per reglament, dins el marc general establert en el present títol IV, les infraccions i les sancions que corresponen d’aplicar com a conseqüència de les normes de disciplina esportiva que regeixen la FCFA en particular.

En tots els casos, els reglaments sobre sancions han de tenir en consideració i incloure les qüestions següents:

– La tipificació de les infraccions així com de les seves sancions.

– La prohibició de sancionar dues vegades a la mateixa persona o entitat  pels mateixos fets.

– L’aplicació dels efectes retroactius favorables.

– La prohibició de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment de la seva comissió.

– L’obligació de concedir audiència a l’interessat.

– La qualificació de les infraccions, assenyalant les molt greus, les greus i les lleus, i establint els criteris de diferenciació i proporcionalitat de la sanció aplicable.

 

ÒRGANS JURISDICCIONALS

Article 102

L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinaria esportiva correspon:

 1. a) Als jutges i jutgesses i durant el desenvolupament del joc o competició.
 2. b) AI Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, òrgan col·legiat constituït per tres persones membres, una de les quals ha de ser necessàriament llicenciada en dret, i assistit per un/a secretari/ària amb veu però sense vot. Els membres han de ser elegits per la Junta Directiva de la Federació, d’ entre els quals s’ha de nomenar un/a president/a. Aquest òrgan ha de ser convocat quan li ho sigui requerit i ha de resoldre d’ofici o a instància de part i per majoria els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva. El seu mandat és, com a màxim, de quatre anys.
 3. c) Al Comitè d’Apel·lació, òrgan col·legiat constituït per tres persones membres, una de les quals ha de ser necessàriament llicenciada en dret. Els membres han de ser designats per la Junta Directiva, i d’ entre ells s’ha de nomenar un/a president/a i un/a secretari/ària. Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria els recursos interposats contra el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats i contra les decisions adoptades pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.

El seu mandat és, com a màxim, de quatre anys.

 

ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

PROCEDIMENT EN L’ÀMBIT COMPETITIU

Article 103

Tots els expedients incoats d’ofici o a instància de part en matèria pròpia de la jurisdicció competitiva s’han de tramitar amb l’observança de les fases procedimentals següents:

 1. a) Resolució inicial i notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i a aquelles que es considerin afectades per la decisió final.
 2. b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta.
 3. c) Resolució final i comunicació fefaent a les parts afectades amb especificació dels recursos escaients.

Els procediments reguladors de les actuacions disciplinàries esportives de la primera instància federativa es regiran per les normes rituals determinades als articles següents.


Article 104

Els jutges i les jutgesses o àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions de les regles del joc o la conducta esportiva durant el desenvolupament del joc o competició i de manera immediata.

 

PROCEDIMENT ORDINARI

Article 105

El procediment per a la sanció de les infraccions disciplinàries que competeixin al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva ha de començar d’ofici, per iniciativa pròpia, per denúncia motivada de part interessada o a requeriment de l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

La providència per la qual s’acordi iniciar el procediment ha de tenir la relació de fets imputats i el nomenament d’instructor/a i secretari/ària, i s’ha de notificar fefaentment a les persones interessades i a les persones que es considerin afectades per la decisió final.

En el mateix escrit de notificació d’inici d’expedient, es concedirà un termini de quinze dies perquè les i els interessats aportin i proposin i es practiquin les proves que es considerin pertinents.

Una vegada practicada la prova admesa, l’instructor o instructora ha de formular, en un termini de tres dies, la proposta de resolució, que, juntament amb el plec de càrrecs oportú, s’ha de notificar a les persones  interessades perquè en un termini de deu dies puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes.

Passat el termini concedit, l’instructor o instructora elevarà l’expedient al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva per a la deliberació i presa de la decisió en la primera reunió que es faci, que l’òrgan jurisdiccional haurà de notificar fefaentment a les parts interessades. La resolució s’ha de motivar i cal especificar-hi els recursos que corresponguin.

 

PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

Article 106

En el cas que s’hagin produït incidències, amb motiu o com a conseqüència d’una prova o competició, que puguin ser qualificades com a lleus o greus contra la conducta esportiva i necessitin un acord immediat del Comitè de Disciplina, l’expedient es tramitarà per un procediment d’urgència, a criteri de l’òrgan jurisdiccional.

Les parts interessades seran citades amb una antelació mínima de dos dies i de forma fefaent per l’òrgan jurisdiccional a una reunió a la qual assistiran les parts, un membre instructor/a nomenat/da pel Comitè i el seu/seva secretari/ària i altres persones interessades.

En la citació s’han d’indicar de manera breu les circumstàncies del cas i la imputació formulada i s’ha d’informar les parts que hi poden aportar les proves que estimin oportunes.

Una vegada feta aquesta reunió, en què es donarà audiència a la persona interessada, es practicaran les proves que se sol·licitin i aportin les parts i es formularà una proposta de sanció, davant la qual la persona interessada podrà al·legar per escrit o verbalment el que estimi oportú.

De tot l’exposat en la reunió s’estendrà acta, que s’elevarà, juntament amb les altres proves practicades i la proposta de resolució, davant el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, que haurà de dictar una resolució en un termini màxim de dos dies.


Article 107

Les decisions acordades amb caire immediat per part dels jutges i les jutgesses durant el desenvolupament d’un joc, prova o competició, referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són inapel·lables.

Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, es pot interposar, en el termini de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació.

Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats a la FCFA, quan l’acord exhaureix la via associativa i en aquests s’hagi imposat una sanció greu o molt greu, poden ésser recorreguts davant el Comitè d’Apel·lació federatiu en el termini de quinze dies hàbils comptats des del moment de la seva notificació.

Contra els acords definitius dels òrgans electorals dels clubs afiliats la qual modalitat esportiva principal sigui el futbol americà o qualsevol de les seves disciplines esportives, es pot interposar recurs davant el Comitè d’Apel·lació en el termini de tres dies hàbils següents a l’adopció dels mateixos.


Article 108

Els acords del Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra els mateixos es pot formular recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, en el termini dels deu dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què el recurs inicial s’ha d’entendre desestimat tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa dins el termini establert.


Article 109

Qualsevol altre acord societari adoptat en via federativa, el coneixement del qual no es trobi expressament atribuït a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius, pot ser impugnat davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció. Així mateix la Junta Directiva podrà sotmetre totes altres controvèrsies que puguin sortir a un tribunal d’Arbitratge General o al de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya en particular.

 

TÍTOL V.  REFORMA DELS ESTATUTS

Article 110

Per procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s’acordi en assemblea general extraordinària per majoria reforçada de dos terços dels vots dels assistents.

A la convocatòria de l’assemblea, s’ha d’indicar clarament els articles que seran objecte de la reforma o modificació i s’ha d’anunciar als membres de l’Assemblea que disposaran d’una còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la FCFA amb una antelació de quinze dies a la data de l’assemblea.

Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se’n remetrà una còpia al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.


Article 111

La Federació Catalana de Futbol Americà s’extingirà com a tal per les causes següents:

 1. a) Acord de l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de l’Assemblea.
 2. b) La revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent.
 3. c) La fusió o absorció amb altres federacions esportives.
 4. d) Resolució judicial.
 5. e) Qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent.

Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió Liquidadora, que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes facultats per al compliment  de la mateixa missió.

Realitzat l’actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà en la col·lectivitat, i a aquest efecte s’ha de comunicar la dissolució al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per que doni a aquests bens la destinació que estimi més convenient pel foment i desenvolupament del Futbol Americà a Catalunya.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els clubs i les associacions esportius del Principat d’Andorra que participin o que vulguin participar  en les competicions d’àmbit Català han d’afiliar-se a la Federació Catalana de Futbol  americà, i els seran d’aplicació els reglaments propis de la competició i estaran sotmesos a la jurisdicció de la Federació Catalana de Futbol Americà, i als seus estatuts, reglaments i altres decisions vàlidament adoptades per els òrgans de representació i govern federatius.

 

DISPOSICIONS FINALS

Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell Català de l’Esport, i derogant els Estatuts fins ara vigents.

 

A Barcelona a 12 d’abril de 2013

WordPress Video Lightbox Plugin