PROTECCIÓ DE DADES

Avís Legal        

Federació Catalana de Futbol Americà

L’ús d’aquest lloc web, www.fcfa.cat, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.fcfa.cat sent el seu titular Federació Catalana de Futbol Americà amb CIF G58878802.

Federació Catalana de Futbol Americà està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

– Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.

– Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets  Digitals.    

– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

En compliment del que disposa el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD, Federació Catalana de Futbol Americà l´informa, que les dades de caràcter personal que ens pugui fer arribar en relació a la pàgina web d´aquesta Federació, es recolliran en les nostres bases de dades sent responsable Federació Catalana de Futbol Americà.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades i les de limitació i portabilitat al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Federació Catalana de Futbol Americà situada a Poliesportiu Bac de Roda –  Casa de L´Esport, Rambla Guipúscoa, 23-25, 3º A , Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a fcfa@fcfa.cat.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Federació Catalana de Futbol Americà ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Federació Catalana de Futbol Americà es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

Li demanem que comuniqui immediatament a Federació Catalana de Futbol Americà qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d´aquest Avís Legal, reconeix que la informació i les dades personals relacionades amb la web son exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre informació sobre la entitat i ofertes comercials d´altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de Federació Catalana de Futbol Americà que pugui ser del seu interès. De conformitat amb lo previst en la normativa actual vigent, al enviar dades relacionades amb la web, dona el seu consentiment per que les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir-li informació, sempre en el àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Federació Catalana de Futbol Americà perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Federació Catalana de Futbol Americà a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.

Federació Catalana de Futbol Americà es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l’informem que Federació Catalana de Futbol Americà té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Federació Catalana de Futbol Americà, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Federació Catalana de Futbol Americà no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

 Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Federació Catalana de Futbol Americà per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

Crèdits del website           

Federació Catalana de Futbol Americà

© Dret de propietat i copyright

Federació Catalana de Futbol Americà

 G58878802

 f cfa@fcfa.cat

 Poliesportiu Bac de Roda – Casa de L´Esport

 Rambla de Guipúscoa, 23-25 2 F

 Barcelona   ( Spain)

 Telf. 9373035499

 

 Política de Privacitat

 Federació Catalana de Futbol Americà

 D‘acord amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i amb el Reglament Europeu RGPD de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat. En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

 Federació Catalana de Futbol Americà ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

 Responsable del tractament de les teves dades personals

 Identitat del Responsable: Federació Catalana de Futbol Americà

 • Direcció: Poliesportiu Bac de Roda –  Casa de L´Esport

         Rambla Guipúscoa, 23-25, 3º A , Barcelona

   

  Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens puguin enviar relacionades amb la nostre web, rebran el tractament de dades de «Usuaris de la web i subscriptors». Per al tractament de dades dels usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

   

  Principis que aplicarem a la teva informació

   

  En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

   

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.

   

  • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.

   

  •  Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.

   

  • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

   

  Com hem obtingut les dades?

   

  Les dades personals que tractem procedeixen de:

   

  • Formulari de contacte

  • Formulari de registre de compte

  • Visites comercials presencials

  • Trucades directes

   

  Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

   

  Les persones interessades tenen dret a:

   

  • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

  • Sol·licitar la seva rectificació

  • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades

  • Sol·licitar la limitació del seu tractament

  • Oposar-se al tractament

   

  Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Federació Catalana de Futbol Americà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

   

  • El tractament estigui basat en el consentiment

  • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.

  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

   

  Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

   

  Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?


  Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular, omplir un formulari de contacte o d’esdeveniments, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Federació Catalana de Futbol Americà Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser el teu adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.fcfa.cat, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat. En Federació Catalana de Futbol Americà hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

   

  • Formulari de contacte: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom i cognoms, correu electrònic, prefix i número de telèfon, Localitat, País i comentari, per gestionar les dades facilitades per l’usuari al enviar el formulari.

  • Formulari de registre de compte: Sol·licitem nom d’usuari, correu electrònic, contrasenya, adreça d’enviament i adreça de facturació per gestionar el registre i la compra. Se li requeriran dades de contacte i de pagament. Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

  Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

   

  També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.

   

  D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i el Reglament General de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Federació Catalana de Futbol Americà serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Federació Catalana de Futbol Americà no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.


  Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de contacte


  Un cas especial de tractament de dades en Federació Catalana de Futbol Americà, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per tal de contactar amb la nostra empresa per realitzar preguntes sobre els nostres productes. Encara que existeix un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat, Federació Catalana de Futbol Americà empra el sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats en el compte de Gmail de Federació Catalana de Futbol Americà i les dades corresponents (email i nom) sota la política de privacitat de Google. Les dades emmagatzemades en el compte de Gmail ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privacitat.

   

   

   

   

   

  Legitimació per al tractament de les teves dades

   

  La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

  Per contactar o enviar formularis en aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana.

   

  Categoria de dades

   

  Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. No es tracten categories de dades especialment protegides.

  Per quant de temps conservarem les teves dades?

   

  Les dades personals proporcionades es conservaran:

   

  Fins que no se sol·liciti la seva baixa per l’interessat.

   

  A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

   

  Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractats per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.fcfa.cat, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

   

  Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( «Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a www.fcfa.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de www.fcfa.cat serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, pel que no serà recopilada per Google.

   

  Gmail. En aquest servei s’emmagatzemen els missatges enviats pels usuaris a efectes de contacte.

   

  Navegació

   

  En navegar per www.fcfa.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

   

  Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

   

  • Google Analytics

  Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

   

   

  Secret i seguretat de les dades

   

  www.fcfa.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

   

  www.fcfa.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

   

  Pel que fa a la confidencialitat del processament, Federació Catalana de Futbol Americà s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

  Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar Federació Catalana de Futbol Americà, ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

   

  Exactitud i veracitat de les dades

   

  Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.fcfa.cat exonerant a Federació Catalana de Futbol Americà, de qualsevol responsabilitat referent a això.

   

  Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.

   

  Acceptació i consentiment

  L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Federació Catalana de Futbol Americà en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

  Revocabilitat

   

  El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Federació Catalana de Futbol Americà en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

   

  Canvis en la política de privacitat

   

  Federació Catalana de Futbol Americà es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Federació Catalana de Futbol Americà anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

  Correus comercials

  D’acord amb la LSSICE, www.fcfa.cat no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

  D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.fcfa.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

 

Política Xarxes Socials

Federació Catalana de Futbol Americà

Política de privacitat xarxes socials 

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia e Drets Digitals, Reglament Europeo 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Federació Catalana de Futbol Americà informa als Usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube amb la finalitat principal de donar informació i publicitar els seus productes i serveis.

 

Federació Catalana de Futbol Americà

Poliesportiu Bac de Roda – Casa de L´Esport

 Rambla Guipúscoa, 23-25, 3º A Barcelona

 www.fcfa.cat

  fcfa@fcfa.cat

 

  L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Federació Catalana de Futbol Americà, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

 L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 Federació Catalana de Futbol Americà tracta la informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

 En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Federació Catalana de Futbol Americà, ha de tenir en compte els següents matisos:

  

• Dret d’Accés: És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de tractament que Federació Catalana de Futbol Americà hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Aquest dret vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.

  

• Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Federació Catalana de Futbol Americà (Per exemple, eliminar comentaris publicats en el propi perfil). Normalment, aquest dret ha d’exercir davant la Xarxa Social.

  

• Dret de Cancel·lació: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del que preveu altres lleis aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma. Dit dret es podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

  

• Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Federació Catalana de Futbol Americà. Com en el dret de cancel·lació, podrà exercir, per exemple, mitjançant la desvinculació del perfil a què es troba unit.

 Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els requisits següents:

 Presentació d’un escrit dirigit a Federació Catalana de Futbol Americà, a l’adreça Poliesportiu Bac de Roda – Casa de L´Esport, Rambla Guipúscoa, 23-25, 2 F Barcelona o bé per correu electrònic a fcfa@fcfa.cat.

 L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici ha de complir els requisits legals:

 Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

 

  • Petició en què es concreta la sol·licitud. Si no fa referència a un arxiu concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un arxiu en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual l’ha de trametre.

 Domicili a efectes de notificacions.

 Data i signatura del signatari

 Documents acreditatius de la petició que es formula.

  

4. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

 Utilització del perfil

  Federació Catalana de Futbol Americà realitzarà les següents actuacions:

  

• Accés a la informació pública del perfil.

 

• Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de

  

  Federació Catalana de Futbol Americà.

  

• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

  

• Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

  

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 Publicacions 

L’Usuari, un cop unit a la pàgina de Federació Catalana de Futbol Americà, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , Federació Catalana de Futbol Americà es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

  Federació Catalana de Futbol Americà no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

 L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que així mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

 Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran enregistrades a cap fitxer per part de Federació Catalana de Futbol Americà però sí romandran a la Xarxa Social.

  Concursos i promocions

 Federació Catalana de Futbol Americà es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

 La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 Publicitat

Federació Catalana de Futbol Americà utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSICE.

  No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de Federació Catalana de Futbol Americà que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les diferents Xarxes Socials:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

WordPress Video Lightbox Plugin