CIRCUIT CATALÀ DE FUTBOL FLAG

NORMATIVA CIRCUIT CATALÀ DE FUTBOL FLAG

ORGANITZACIÓ
 • La FCFA integrarà dins el Circuit els diferents tornejos que s’hagin adherit al mateix respectant els criteris i normativa de participació.
 • La present normativa només serà d’aplicació per aquells tornejos que vulguin ser “Integrats” al circuit, i en conseqüència on hi hagi equips que optin a sumar punts al ranking. Els tornejos no “integrats” no es regiran per cap normativa federativa com fins ara.
 • Seran els organitzadors de cada torneig els responsables únics de la seva gestió i organització.
 • No hi ha cap restricció respecte a número de tornejos per cap de setmana. Un mateix dia es poden organitzar diferents tornejos integrats. La única restricció és que un mateix equip no pot participar en dos tornejos diferents el mateix cap de setmana.
 • Cada Torneig gestionarà les seves inscripcions i crearà el sistema de competició del mateix. Serà responsable de les inscripcions, condicions i requisits de participació, elaboració de classificacions finals, gestió disciplinaria i competitiva, i enviament a la FCFA de la documentació requerida a aquesta normativa abans i després del torneig en els terminis previstos i marcats per la FCFA. La funció de la FCFA serà la validació de la documentació enviada prèviament i posteriorment a efectes de comprovació i acceptació del torneig “integrat” per corroborar que s’han acomplert els requisits que li donaran el nivell al que hagi optat.
 • El preu de inscripció a cada torneig el fixarà el organitzador del mateix, i serà aquest qui ho gestioni.
 • La FCFA NO aportarà àrbitres als tornejos. Seran els organitzadors qui planifiquin el sistema de jutges-àrbitres per els partits.
 • La FCFA organitzarà un mínim de 2 tornejos integrats al Circuit durant la temporada 2022-2023 (independents del Campionat de Catalunya de Flag i de les Finals del Circuit).
 • Qualsevol incident disciplinari o competitiu serà responsabilitat del organitzador i en base al sistema de jutges-àrbitres previst per el torneig resoldre’l. Serà la organització qui determini si un jugador expulsat ho és per tot el torneig o no, per exemple. En el cas de situacions més greus, el organitzador tindrà que enviar un informe escrit amb els fets a la FCFA per que si fós necessari s’incoés expedient disciplinari. Això només és d’aplicació per esportistes federats d’equips integrats al circuit.
 • Els sistemes de desempat entre equips per elaborar les classificacions de cada torneig els fixarà el organitzador.
 • D’acord a tots els punts exposats anteriorment els 5 equips que disputen la LCFF Open Divisió d’Honr d’aquesta temporada organitzaran com a mínim un torneig integrat al Circuit. Les dates reservades per aquests tornejos són:
  • Torneig Scorpions: cap de setmana 16/17 desembre 2023
  • Torneig Uroloki: cap de setmana 10/11 de febrer 2024
  • Torneig Reds: cap de setmana 9/10 de març
  • Torneig Pagesos: cap de setmana 4/5 de maig
  • Torneig Mamuts: pendent de comunicar
 • Els 5 equips organitzadors d’aquests tornejos trauran la convocatòria dels mateixos amb temps i forma d’acord al punt 2 de la present normativa.
INTEGRACIÓ D’UN TORNEIG AL CIRCUIT

Qualsevol pot sol·licitar integrar un Torneig al Circuit Català. Per que la FCFA el registri es tindran que complir uns requisits mínims. (Es recomanable superar els requisits, però enumerem exclusivament els mínims (obligatoris):

 • Convocatòria del Torneig amb més de 15 dies abans de la seva celebració. Aquesta convocatòria té que estar presentada per escrit a la FCFA, e independentment de que la organització faci difusió o convidi als equips que consideri, té que ser enviada per la FCFA a tots els equips integrats al circuit. Qualsevol torneig, que la FCFA no hagi enviat convocatòria per mail a tots els equips integrats al circuit amb menys de 20 dies de la seva data de celebració no podrà ser integrat al Circuit sota cap concepte). Aquesta convocatòria inclourà com a mínim:
  • Lloc i data del Torneig.
  • Número de camps simultanis.
  • Preu d’inscripció. ▪ Previsió de places (número d’equips previstos)
  • Reserva de més d’un 30% de les places per equips integrats al Circuit.
  • Variacions respecte a la normativa de competició de la FCFA (no serà obligatori el pintat mínim, ni els horaris, ni les mesures oficial, etc, però sí que qualsevol equip que s’inscrigui al Torneig té que saber abans de fer-ho quines variacions hi ha previstes).
  • Sistema d’arbitratge.
 • Un cop disputat el Torneig, de cara a que aquest pugui derivar en la obtenció de punts per el ranking del Circuit el organitzador tindrà que aportar a la FCFA en un termini màxim de 7 dies:
  • Resultats de tots els partits disputats. (tant per equips que optin, com els que no optin a punts al ranking).
  • Roster dels equips (dels que optin a punts al ranking) ▪ Fotografia d’equip (dels que optin a punts al ranking).
  • Classificació final del Torneig, ordenats de primer a darrer classificat.
  • Premi fair play (els equips participants tindran que escollir entre TOTS ells el equip participant que hagi merescut aquest reconeixement).
  • Informe escrit en el cas d’incidències disciplinàries greus. o En qualsevol cas el reglament de joc del Torneig té que ser el de Flag 5×5 de IFAF.
  • Aquesta informació es remetrà d’acord a la plantilla oficial “report de torneig” adjunta com annex 2 a la present normativa.
 • En qualsevol cas el reglament de joc del Torneig té que ser el de Flag 5×5 de IFAF.

La sol·licitud e inscripció d’un equip al circuit és gratuïta. El preu de la inscripció o gratuïtat dels tornejos els fixarà el organitzador del mateix.

Si la FCFA ha integrat un Torneig al Circuit i un cop disputat el mateix el sistema d’obtenció de punts no correspon al previst (finalment no han participat els equips previstos, no hi ha hagut assistència del mínim d’equips integrats al circuit necessaris, etc) els punts els atorgarà la FCFA en base al punt 5, d’acord al que finalment s’hagi produït, i no el que estava planificat. Si arribat el cas un torneig integrat no acompleix cap mínim no es tindrà en compte per el ranking.

EQUIPS
 • Als Tornejos pot participar qualsevol equip que consideri el organitzador del mateix, i els requisits seran els especificats a la convocatòria. Aquesta normativa regula exclusivament a aquells equips integrats al circuit que optin a punts per el ranking, i les condicions per obtenir punts.
 • Qualsevol equip de la FCFA pot sol·licitar a la FCFA integrar-se al Circuit Català i afegirse al ranking (amb excepció dels 6 equips participants a la LCFF Div. Honor, que sí poden participar als Tornejos però no sumar punts). La integració es produirà de forma automàtica en el moment que el equip sumi els primers punts als primer torneig integrat que participi.
 • Per optar a punts en un torneig tots els esportistes del equip tindran que estar federats, i es tindrà que presentar roster oficial al organitzador del torneig. Tots els esportistes d’un equip tenen que tenir llicència federativa per el club d’aquest equip, de no ser així, si es tracta d’una cessió aquesta tindrà que haver estat aprovada prèviament per la FCFA d’acord a la normativa federativa (per el que el jugador sortiria al roster oficial).
 • Per optar a punts en un torneig tots els esportistes del equip tindran que ser nascuts al 2007 o anterior.
 • Per optar a punts en un torneig cap jugador del equip podrà haver participat en cap partit de la LCFF Open D. Honor, tot i que s’acompleixin els dos punts anteriors.
 • Excepció: per els clubs que tinguin equip de Divisió d’Honor i equip/s de Circuit, un jugador del equip del Circuit podrà participar en una jornada amb l’equip de Divisió d’Honor i continuarà considerant-se jugador del equip del Circuit. A la segona participació en Divisió d’Hhonor ja no podrà tornar a participar amb l’equip del Circuit.

 • Per optar a punts en un torneig cap jugador del equip podrà haver participat en cap torneig amb un equip que hagués sumat punts al ranking en aquell torneig.
 • Cada equip pot participar als tornejos que desitgi. No hi ha número de tornejos mínim jugats per estar integrat al ranking. No hi ha data límit per jugar el primer torneig (pot ser en qualsevol moment de la temporada) per estar al ranking.
 • Equips que no siguin de la FCFA. No hi ha cap restricció per els equips que participin a un torneig, però per que un equip que no pertanyi a la FCFA s’integri al Circuit Català serà necessari que:
  • Ho sol·liciti a la FCFA
  • Presenti un certificat de la seva Federació autonòmica (FEFA si no té) amb el vistiplau de la mateixa adreçat a la FCFA.
  • Presenti rosters oficials certificats per la seva Federació autonòmica (FEFA si no té) amb les dades de les llicències federatives dels seus esportistes.
RANKING
 • La FCFA elaborarà un ranking permanent on s’aniran afegint els punts que els equips integrats al Circuit vagin aconseguint.
 • Aquest ranking s’actualitzarà amb una periodicitat mínima mensual.
 • Un equip només sumarà punts al ranking a partir que hagi sol·licitat la seva integració al circuit (si ho fa amb posterioritat a haver participat ja a un torneig integrat, no es revisaran punts de manera retroactiva).
 • A final de temporada els 6 millors equips (per ordre del ranking dels que vulguin fer-ho) participaran a les Finals del Circuit Català 2023-2024 que organitzarà la FCFA, i d’on sortirà el campió del Circuit i el ranking final del 1 al 6. Els punts previs al ranking serviran per definir els caps de sèrie i creuaments a les Finals. La Fase Final es disputarà amb format de dos grups de 3 equip. Els primers de grup disputaran la final, els dos segons el partit per el 3er i 4rt lloc i els dos tercers el partit per el 5è i 6è lloc.

 • Els punts s’atorgaran d’acord al punt “Obtenció de Punts” d’aquesta mateixa normativa.
OBTENCIÓ DE PUNTS
 • Només es podran obtenir punts a aquells Tornejos que hagin estat integrats al Circuit per part de la FCFA (d’acord al punt 2), i que finalment s’hagin disputat d’acord als requisits previs i posteriors a la disputa del mateix.
 • Només podran obtenir punts aquells equips que acompleixin els requisits marcats al punt 3.
 • Els equips integrats al Circuit podran obtenir punts per el ranking per tres vies diferents, per les quals el volum de punts a atorgar variarà depenent de les característiques del Torneig:
  • Organització d’un torneig integrat al circuit.
   • Antelació de la convocatòria (més punts quanta més antelació)
   • Número d’equips participants (més punts quants més equips participin)
   • Número d’equips estrangers (plus per participació d’equips estrangers)
   • Diversificació d’equips integrats al Circuit participants (plus per més equips del Circuit). En el cas de organitzar més d’un torneig durant la temporada només es sumaria un cop per equip diferent (si repeteixen equips no es suma)
  • Classificació final a un torneig integrat.
   • A igual posició final a la classificació més o menys punts depenent del número total d’equips participants al torneig.
  • Premi al Fair Play d’un Circuit Integrat.
   • Més o menys punts per aquest concepte depenent del número total d’equips participants al torneig.
TEMPORADA 2024-2025
 • La idea per la temporada 2024-2025 és que la Divisió d’Honor desaparegui. Tots els equips s’integraran en el Circuit Català de Flag. Per la temporada 24-25 es partirà amb unes qualificacions dels equips a principi de temporada segons el seu ranking de la temporada anterior. Les qualificacions per aquesta temporada seran Equips Nivell 1 (els 3 primers de la Divisió d’Honor 23-24 i el guanyador del Circuit), equips Nivell 2 (el 4rt i 5è de la Dicisió d’Honor i el 2on i 3er del Circuit) i Equips de Nivell 3 (la resta). Nota: la denominació Nivell 1, 2 i 3 és provisional.

 • Aquesta qualificació dels equips serà un dels factors que determinarà el valor dels Tornejos integrats al circuit.

  • La “categoria” de cada torneig vindrà determinada per diferents factors i no exclusivament el número d’equips participants sinó també per la data que s’anunciï el torneig (els que estiguin a calendari abans de iniciar-se la temporada tindran més valor que els que s’incorporin amb la temporada en marxa), per el nivell dels equips participants al torneig, per la qualitat del mateix, etc.
   Valoració per part dels equips participants de les instal·lacions de l’organitzador: camp, gespa, terreny de joc, vestuaris, dutxes, grades… Activitats “Off Torneig”: allotjament, restauració, oci, recepció de persones acompanyants, jugadors etc… en general activitats pel públic i pels jugadors.
   Comunicació en General: fotògraf (accés fàcil a les fotos via XXSS o similar), streaming, XXS previ i post partit etc…

  • Hi haurà previsiblement quatre “categories” de Torneig (noms a modus d’exemple):

   • Grand Slam. Condicionants de reglament a complir. Places predeterminades (X per equips de dalt del ranking, X per equips de més a sota del ranking, X per invitació). Dates anunciades a inici temporada.

     

   • RK1000. Algun condicionant menys exigent de reglament. Places predeterminades (menys per equips de dalt del ranking i més per equips de més sota). Dates anunciades abans d’una data límit.

     

   • RK500. Algun condicionant menys. Places més obertes. Dates més flexibles.

     

   • RK100. Afavoriria la participació a la normativa.

    Evidentment els punts a obtenir de cara al ranking aniran de més a menys depenent de la categoria del Torneig.

     

  • Per la temporada 2024-2025 els equips començaran amb punts al ranking (basats amb els que tanquin la temporada anterior). Igual que per assolir una “categoria” de torneig per conservar punts els equips tindran algunes obligacions (participar en X tornejos de cada categoria, organitzar tornejos, etc).

 • Tots els aspectes mencionats anteriorment, s’oficialitzaran en una normativa que tindrà que ser aprovada per la FCFA i publicada abans de la convocatòria de la temporada 2024-2025.

Aquesta és la línia cap a on es pretén que evolucioni el Circuit. Subjecte a canvis, , però en principi els objectius marcats i la línia a seguir serien:

 • No dependre d’àrbitres de la Federació per poder jugar.
 • Autogestió de les dates per jugar (organitzant o inscrivint-se a tornejos segons disponibilitat del equip)
 • Un únic Circuit amb tots els equips (juguin més o menys partits) integrats.
 • Possibilitat de incorporar-se al Circuit en qualsevol moment de la temporada i no dependre d’una inscripció al inici d’aquesta.
NORMATIVA FEDERATIVA

Aquesta normativa regula les condicions particulars per el Circuit Català de Flag en categoria Open. Per el que es refereix a tramitació i obtenció de llicències federatives, categories d’edat, serà d’aplicació el que estigui aprovat per la FCFA. Qualsevol aspecte no reflectit a aquesta normativa serà d’aplicació la normativa general de la FCFA.

WordPress Video Lightbox Plugin